پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره فرزندخواندگي:-تعارضات قانون فرزندخواندگی

مشکل از آنجا شروع شد که قانون گذار در قانون جدید، مساله ممنوعیت ازدواج پدرخوانده و مادرخوا در قانون قبلی حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 مجلس که هم اکنون نیز ضمانت اجرایی دارد ادامه مطلب…

By unizoc, ago