مقالات و پایان نامه ها

در شهرستان رشت تاثیر می گذارد؟همچنین این تحقیق با بهره گرفتن از مدل تحلیلی مورد استفاده، سعی در پاسخ به سوالات زیر است:آیا ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت ادامه مطلب…

By 92, ago