تعیین میزان ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی این دسته از مدل‌ها به 3 دسته کلی تقسیم می شوند، هر یک از این مدل‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی می باشد که در ادامه به آن تصریح خواهد ادامه مطلب…