پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه …

3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100 3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101 3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: …………………………………………………106 نتیجه‌گیری: …………………………………………………109 پیشنهادات: …………………………………………………114 استفتائات: …………………………………………………117 فهرست منابع و مآخذ: …………………………………………………126چکیده:فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران- قسمت 2

1- مقدمه بیان مسئله یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های ادامه مطلب…

پایان نامه های رشته مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 9

لزوم آمادگی الکترونیکیروش تجزیه و تحلیل دادههاتوزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب وابستگی روانی به دولتضرورت کاربردیمبحثدوم حقبراستفادهصلحآمیزدرفضایماورایجوعملکرد فردی و مدیریت مشارکتیمبحث سوم تجارت الکترونیکپارامترهای الگوریتم‌های زمان‌بندیآزمون خود همبستگی جملات خطا– تعریف اکراه و مفهوم آنتکنیکهای انتخاب تامین کنندهفناوری اطلاعات بعنوان ابزار رقابتی و سودآوریمدلهای مکانیابیبررسی مانایی متغیرهای ادامه مطلب…

پایان نامه های رشته مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 3

راه‌کارهاى سیاسىاستانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخصتوزیعفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیهاگفتار اول نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخیفصل سوم فرایند روش‎شناختی پژوهشتفاوت و تشابه اختلالات اضطرابیدیدگاه منابع انسانیاز لحاظ هدفساماندهی و دسته بندی ایده ها در استخر ایدهمقایسه شرایط اقتصادیمدل سلسله مراتب واکنشتعاریف و مفاهیم کار کرد خانوادهبند اول باور به ادامه مطلب…

پایان نامه های رشته مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها

ارکان هشت گانه کارراهه شغلی مسیر شغلی شاینجمع بندی و خلاصه فصل چهارمنشانه‌های فرسودگی شغلیب پایگاههای اینترنتیج قانون مجازات اسلامی مصوبتوسعه شدید یاردهای اوراق کشتی در بنگلادش تومور سرطانی محیط‌زیست ساحلیمفهوم داخلی مجازات مجددسطوح مختلف کارایینشست سومفعالیت اوقات فراغترویکرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دیمرحلهچهارم تخمینواستباطآماریرویکرد های همردیفی در مدیریت ادامه مطلب…

تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتیکه نقض غیراساسی باشد، ادامه مطلب…

1) انجام اقدامات متعارف برای بازفروش: انجام اقدامات متعارف برای بازفروش از جمله مستلزم آن است که نگهدارنده تا قبل از بازفروش کالا، آنها را در مکانی مناسب نگهداری و تلاش کند با بازاریابی شایسته آن را به خریداری عرضه کند. او به طور کلی مکلف است بازفروش مبیع را ادامه مطلب…

پایان نامه درباره قاعده ید//مفهوم حق در حقوق ایران

حقوقدانان از حق تعریف های متفاوتی را بیان کرده اند: برخی با توجه به موضوع حق گفته اند: منفعتی است که دارای ارزش مالی بوده و قانون از آن به نفع دارنده اش حمایت می کند. برخی نیز دیگر با عنایت به دارنده حق گفته اند: حق توانایی یا سلطه ادامه مطلب…