پایان نامه های ارشد

تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده اي از نگرشهاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند: “مجموعه روابطی است که ادامه مطلب…

By unizoc, ago