مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی داخلی : رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت- قسمت 2

…………………………………………………………………………………… 78 پیوست ب: نمودارها………………………………………………………………………………………………… 82 پیوست ج: خروجی نرم افزار …………………………………………………………………………………….. 88 پیوست د: سوالات تفکیکی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 91 پیوست ز: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته نهایی…………………………………………………………………… 94 پیوست م : شاخص ها………………………………………………………………………………………………. 93 چکیده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی- قسمت 2

دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر است و هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد. بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه است و با توجه به افزایش ادامه مطلب…

By 92, ago