پایان نامه حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت …

هر یک از موارد فوق با ساختار اقتصادی،فرهنگی و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اما مطالعات نشان داده­اند که پیامدهای سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا پرداختن به این پدیده از ضروریات است. طبق گزارش بهداشت جهانی […]

پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:روش‌های جبران خسارت

جبران عینی که گاه با عنوان اعاده‌ي وضع پیشین زيان ديده  یا ترمیم جنسی  از آن یاد می‌شود، یکی از طرق مهم و رایج جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت مدنی به شمار می‌آید. منظور از جبران عینی یا اعاده‌ي وضع سابق این است که […]

پایان نامه مسئولیت مدنی بانك مركزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشكستگی

عنوان: مسئولیت مدنی بانك مركزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشكستگی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست مطالبچکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول:کلیات1-1-مفهوم […]

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مساله. 2ضرورت انجام تحقیق.. 5اهداف تحقیق.. 6سوالات تحقیق.. 6فرضیه‌های پژوهش… 6اهداف کاربردی تحقیق.. 7بخش اول: مفاهیم و کلیات… 81ـ1 تعاریف… 91ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت… 91ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 101ـ1ـ3 مفهوم تأخیر. 121ـ1ـ4 مفهوم تأدیه. 121ـ2 تعریف چک… 121ـ2ـ1 واژه شناسی.. 121ـ2ـ2 تعریف چک در قانون تجارت… 131ـ2ـ3 […]

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت

عنوان ………………………………………………………….. صفحهسرآغازچکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….2- 1اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟…………………………………………………………………….. ………………… 2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………6-3انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………..7اهمیت واهداف موضوع……………………………………………………………………………………………………………..8شیوه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………8سئوالات و فرضیه های رساله……………………………………………………………………………………………………9-8پیشینه تاریخی موضوع………………………………………………………………………………………………………….13-10فصل اول:دولت و مسئولیتگفتار اول:مفهوم دولتمبحث اول :مفهوم لغوی دولت…………………………………………………………………………………………….15-14مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت……………………………………………………………………………………………….16مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت……………………………………………………………………………………………..16مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت………………………………………………………………………………………20-17گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت..مفهوم شخصیت […]

دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی

به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است. دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی […]

بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی

از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا است[107] این نتیجه حاصل می شود که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر […]