حقوق

پایان نامه آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان   استاد مشاور: جناب آقای دکتر سعید محسنی   فروردین ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

چکیده رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر در م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از اب‍واب‌ ف‍ق‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ ع‍ق‍د ص‍ل‍ح‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طرح‌ ب‍ودن‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، دارای‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه حقوق: بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

چکیده وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران استاد راهنما: دکتر محمد جواد باقی زاده استاد مشاور: دکتر مهدی ذوالفقاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

گرایش حقوق خصوصی عنوان مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین استاد راهنما دکتر سید حسین سادات حسینی استاد مشاور دکتر باقی زاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به ادامه مطلب…

By 92, ago