دانلود پایان نامه حقوق با موضوع در زمینه ی اعطای کمک آیا شیوه یا روش خاص یا محدودیتهای وجود دارد وچه ضررهایی به بار میآورد:

الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها…

ادامه خواندن
بستن منو