پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی در استان کرمانشاه

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد  استانداری و حوزه ستادی آن  در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن . سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات پژوهش قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه پژوهش شده می باشد .

 

پرسشنامه

پرسشنامه پژوهش حاضر حاصل مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات پژوهش قرار داشته و ، با بهره گیری از طیف لیکرت در « پرسشنامه ارزیابی توجه » و به مقصود ارزیابی توجه مجموعه مدیران استانداری کرمانشاه بر سیستم اتوماسیون جامع و اثرات آن بر تصمیم گیری مدیران تهیه شده می باشد .

مقصود حصول اطمینان در خصوص ابزار پژوهش و مطالعه صحت آن پرسشنامه در بین 7 نفر از مدیران بصورت آزمایشی توزیع و پس از رفع اشکالات آن ، پرسشنامه نهایی بر این اساس منطقی که لازم می باشد ارزیابی های خود را در قالبی دقیق تر از یک ارزیابی صرفاً کلی در اختیار پژوهشگر قرار دهند ، طراحی گردید .

به مقصود ارزیابی اثر متغیر مستقل اتوماسیون اداری بر هر یک از متغیر های وابسته . نحوه        امتیاز دهی به پرسشنامه هم از امیتاز 1 تا 5 بوده و با در نظر داشتن باز گشت 30 پرسشنامه ، از 35 پرسشنامه داده شده ، ارزیابی نهایی نیز در میان این30 پرسشنامه برگشتی انجام گرفته می باشد

1 – 8  متغیر های پژوهش

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم . مفاهیم بایستی به متغیر تبدیل شوند . مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم .

هم چنین بایستی بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید ( ایران نزاد ، ص 47: 1382 ) این پژوهش با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده    متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر مستقل

متغیر مستقل ، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد به بیانی دیگر متغیر مستقل ، متغیر مستقل ، متغیر روشنگر می باشد . فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد ( ایران نژاد ، ص 48: 1382(

 در این پژوهش ، متغیر مستقل عبارت می باشد از : سیستم اتوماسیون که اطلاعات و گزارشات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیران شرکت قرار می دهد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی در استان کرمانشاه  با فرمت ورد