3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                                                 36

4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                                              36

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                                                           38

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                                                           38

1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                                                             38

2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                                        41

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                                                           42

1-حکم قانون                                                                                                                           44

2-امر آمر قانونی                                                                                                                      46

3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                                               47

گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                                                           51

1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                                                 53

2-شرایط دفاع                                                                                                                         54

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه             56      

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه                             57

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                                                      57

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                                               57

1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                                                          58

2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                                                     58

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                                                     59

1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                                                          59

2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                                                         59

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                                             60

1-دستگیری سارق                                                                                                                   60

2- دستگیری قاطع الطریق                                                                                                         60

3-دستگیری عامل ترور                                                                                                              60

4-دستگیری عامل تخریب                                                                                                           61

5-دستگیری عامل انفجار                                                                                                            62

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری                 64

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                                            64

1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                                                           64

2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                                               65

3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                                               66

4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                                                        68

5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                                            70

6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز                 73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                                               75

1-قراین معتبر                                                                                                                         77

2-دلایل معتبر                                                                                                                         77

3- اطلاعات موثق                                                                                                                    78

4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                                                      79

1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                                                 79

2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                                                    79

3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                                 81

4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                                           81

5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                                                      83

6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                                                   85

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                                              91

1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                                                    91

2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                                                    92

نتیجه گیری                                                                                                                           99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                                                   100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                                             100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                                                   100

1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                                                       100

2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                                                          100

3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                                            101

4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                                                        101

5-دادن ایست و اخطار                                                                                                            101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                                                  102

1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                                             102

2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                                                        102

3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                                                103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                                                103

1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                                                         103

2-حفظ صحنه                                                                                                                       103

3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                                                        104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی