(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………3
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………5
1-1- پیشینه تاریخی  …………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2- واژه شناسی  ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1- محاربه …………………………………………………………………………………………….. ……………………………8
1-2-2- جرم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………10
1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12
1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13
1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22
1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23
1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25
1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25
1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28
2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31
2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-5- ارتباط علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39
2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40
اثر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41
2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42
2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43
2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43
2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47
2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48
2-6-2-5- اثر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48
2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49
2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50
2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53
2-9- اثر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54
2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55
2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55
2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58
2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63
3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65
3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72
3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73
3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74
3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74
3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75
3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78
3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82
3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88
3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88
3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89
3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93
3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94
3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  ………………………………………………………………………………….94
3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95
3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95
3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95
3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96
3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96
3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103
Abstract …………………………………………………….. 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
 مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو ارتباط عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
1-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.
با توجه به  اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به ارتباط این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.
پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت  نشود. از آنجا که جرم سیاسی  وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس  می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.
2- سوالات تحقیق
الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟
ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟
ج ) ارتباط فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟
د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟
3- فرضیات تحقیق
الف )  بغی از جمله جرایم سیاسی است.
ب )  محاربه شامل جرم سیاسی می شود.
ج ) ارتباط جرم سیاسی با محاربه و بغی ، عموم و خصوص مطلق است.
د ) جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است ، اما تعریف دقیقی از آن وجود ندارد.
4- اهداف تحقیق
پاسخگویی به شبهات و سوالات در باب جرم سیاسی ، آشنایی کامل و آگاهی نسل جدید دانشجویان نسبت به
پیرامون مساله و همچنین پاسخگویی در مورد محاربه و بغی با رویکرد فقهی در جرم سیاسی .
تعداد صفحات این پایان نامه :102
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 [email protected]

دسته‌ها: حقوق