تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….1
1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1
2- بیان مسله ……………………………………………………………………………………………….2
3- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….2
 4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..3
5- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .3
6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….4
7- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………5
فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت
 1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………6
1-1 مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………………………7
1-2 مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………..7  
2– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9
2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9
2-2محكومیت موثر………………………………………………………………………………………10
2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11
3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12
3-1دین مسیحیت  ………………………………………………………………………………………..13
3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15
4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18
4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19
4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20
4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20
4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21
4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23
4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25
4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26
 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28    
1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28
1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35
 1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36                                                                 
1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36
1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37                                                                      
1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40
1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41
1-3-5  تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43
1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44
2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45
2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45
2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46
3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49
4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54
1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54
2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56
2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57
2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60
3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61
4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63
4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63
4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64
4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65
4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66
4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68
4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69
4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70
4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71
5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72
5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73
5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76
6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77
6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78
6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81
7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81
7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85
7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86
7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87
7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89
7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89
7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90
7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98
راهکار ……………………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100
چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیكن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رویكـرد تنبیـه مجـرم نیست بلكه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای كه كمتر جامعه ای را می توان یافت كـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق كیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینكـه زیـر بنـای حقـوق كیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .
اینكه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است كه تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .
 بیان مسئله
 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 
در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند
 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتكاب جرم می گردد
 سؤالات تحقیق
سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

  1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟
  2. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق
آنچه كه به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

  1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.
  2. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن
بطور كلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این كـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

  1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .
  2. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .
  3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

تعداد صفحات این پایان نامه :103
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

دسته‌ها: حقوق