۴۵

جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی ……………………………….

 

۴۶

جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری ………………………………………

 

۴٧

جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه…………………………………………………..

 

۵۵

جدول شماره ۴-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………

 

۶٠

جدول شماره ۴-٢: طبقات درصد شیب………………………………………………………………………………………

 

۶١

جدول شماره ۴-٣: طبقات جهت جغرافیایی………………………………………………………………………………..

 

۶١

جدول شماره ۴-۴: طبقات بافت خاک………………………………………………………………………………………..

 

۶٢

جدول شماره ۴-۵: طبقات عمق خاک………………………………………………………………………………………..

 

۶٢

جدول شماره ۴-۶: طبقات زهکشی خاک……………………………………………………………………………………

 

۶٢

جدول شماره ۴-٧: طبقات فرسایش خاک…………………………………………………………………………………..

 

۶٢

جدول شماره ۴-٨: طبقات سنگ……………………………………………………………………………………………….

 

۶٣

جدول شماره ۴-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی……………………………………………………………………………

 

۶۴

جدول شماره ۴-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی……………………………………………………….

 

۶۴

جدول شماره ۴-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری…………………………………………………………

 

۶۵

جدول شماره ۴-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت………………………………………………………………..

 

۶۵

جدول شماره ۴-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده………………………….

 

۶۵

جدول شماره ۴-١۴: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان …………………………….

 

۶۶

جدول شماره ۴-١۵: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه………………………………………………………..

 

۶۶

جدول شماره ۴-١۶: مقادیر درصد رطوبت نسبی متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان………..

۶٧

جدول شماره ۴-١٧: طبقات نقشه توزیع رطوبت نسبی متوسط ماهانه…………………………………………….

 

۶٧

جدول شماره ۴-١٨: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از آب………………….

 

۶٩

جدول شماره ۴-١٩: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از برق…………………

 

۶٩

جدول شماره ۴-٢٠: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از تلفن………………..

 

۶٩

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۴-٢١: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از گاز…………………. ٧٠
جدول شماره ۴-٢٢: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد سرانه واحد های اقامتی………….. ٧٠
جدول شماره ۴-٢٣: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت مرکز بهداشت………………………………… ٧٠
جدول شماره ۴-٢۴: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت خانه بهداشت………………………………… ٧١
جدول شماره ۴-٢۵: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد سرانه واحد های پستی………………………………… ٧١
جدول شماره ۴-٢۶: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده آسفالته در واحد ها…………………….. ٧١
جدول شماره ۴-٢٧: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده شوسه……………………………………….. ٧٢
جدول شماره ۴-٢٨: طبقه بندی و امتیاز دهی درآمد…………………………………………………………………… ٧٢
جدول شماره ۴-٢٩: طبقه بندی و امتیاز دهی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………… ٧٢
جدول شماره ۴-٣٠: ارزش گذاری نسبی پارامتر های اقتصادی-اجتماعی………………………………………. ٧٣
جدول شماره ۴-٣١: طبقه بندی امتیاز تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی…………………………….. ٧۴
جدول شماره ۴-٣٢: اولویت بندی نسبی شهرستانها در مورد پارامتر های اقتصادی- اجتماعی………….. ٧٨
جدول شماره ۵-١: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز………………………….. ٨٧
جدول شماره ۵-٢: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده …………………………. ٨٩

 

فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه

 

تصویر شماره ١ : تصویر ماهواره ای ETM+ ٢٠٠١ میلادی از محدوده مطالعاتی نقشه شماره ١ : طبقات ارتفاع از سطح دریا نقشه شماره١-١ :خطوط و نقاط ارتفاعی نقشه شماره ١-٢: مدل رقومی ارتفاع نقشه شماره ٢ : طبقات درصد شیب نقشه شماره ٣ : طبقات جهت

 

نقشه شماره ۴ : شکل زمین محدوده مطالعاتی نقشه شماره ۵ : طبقات بافت خاک نقشه شماره ۶ : طبقات عمق خاک نقشه شماره ٧ : طبقات زهکشی خاک

 

نقشه شماره ٨ : طبقات بافت خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ٩ : طبقات زهکشی خاک رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١٠: طبقات عمق خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١١ : طبقات سنگ نقشه شماره ١٢: نقشه طبقات پوشش گیاهی

 

نقشه شماره ١٣ : طبقات ارزش حفاظتی گونه گیاهی نقشه شماره ١۴ : نقشه زیستگاه ها نقشه شماره ١-١۴ : زیستگاه قرقاول نقشه شماره ٢-١۴ : زیستگاه شنگ

 

نقشه شماره ١۵ : ارزش گونه های جانوری نقشه شماره ١۶ : مناطق تحت حفاظت نقشه شماره ١٧ : طبقات توزیع درجه حرارت

 

نقشه شماره ١-١٧: پهنه بندی اقلیم به روش دومارتن اصلاح شده نقشه شماره ١٨ : طبقات توزیع درصد رطوبت نسبی

 

نقشه شماره ١-١٨ : طبقات توزیع مقادیر دبی متوسط سالانه (مترمکعب بر ثانیه) نقشه شماره ١٩ : طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی نقشه شماره ١-١٩ : واحد های مورد مطالعه نقشه شماره ٢٠ : طبقه بندی درآمد

 

نقشه شماره ٢١ : طبقه بندی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت

 

 

فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه

 

نقشه شماره ٢٢ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٣ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢۴ : کاربری اراضی

 

نقشه شماره ٢۵ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢۶ : ارزیابی توان اکولوﮊیک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٧ : اولویت بندی نسبی واحد ها از لحاظ پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه شماره ٢٨ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٩ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم گسترده

 

نقشه شماره ٣٠ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده قبل از حذف کاربری فعلی اراضی نقشه شماره ٣١ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز قبل از حذف کاربری فعلی اراضی

 

 

فصل اول مقدمه و کلیات

 

١-١- سرآغاز:

 

نوار نسبتاﹰ باریک رابط بین خشکی و آب در امتداد خط کرانه دریایی, اشـکال طبیعـی و انـسان ساخت متنوعی را در بر می گیرد. این ناحیه که منطقه تماس زیست بوم های آبی و خشکی است, به جهت منابع غنی خود در معرض بیشترین بهره بـرداری قـرار دارد. نتیجـه تـرویج جاذبـه هـای طبیعی مناطق ساحلی شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج و همچنین تبدیل زمین, فشار زیادی را برای منابع طبیعی این مناطق به ارمغان آورده است.

 

این مناطق به واسطه دارا بودن غنای طبیعی و فرهنگی خود, همواره مورد بهره برداری های غیـر مجاز قرار دارند و از آنجا که کاربری اکوتوریسم به شدت وابسته بـه محـیط اجتمـاعی- فرهنگـی اصیل و محیط طبیعی دست نخورده است و توسعه بدون برنامه در مناطقی که دارای جاذبـه هـای گردشگری بالایی هستند در بلند مدت می تواند باعث تخریب و انهدام ویژگـی هـای عمـده آنهـا شده و برای همیشه یک منبع بالقوه جذاب طبیعی را به نابودی بکشاند (مجنونیـان و میـراب زاده, ١٣٨١), این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ترویج اکوتوریسم سازگار بـا محـیط زیـست سـاحلی باشد. چرا که توسعه موفقیت آمیز این صنعت منوط بـه حفـظ محـیط زیـست در بـالاترین سـطح ممکن می باشد. بنابراین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صـورت بهـره بـرداری غیر اصولی و همچنین عدم استفاده منطقی از منابع طبیعی این مناطق و در نتیجه ضایع شدن آنهـا, می تواند آنها را به عامل محدود کننده ای برای تفرج تبدیل کند.

 

پرهیز از چنین سر انجام ناخوشایندی فقط از طریق اتخاذ سیاسـت هـای تلفیقـی مـابین محـیط زیست و توسعه, خردورزی بیشتر در بهره بـرداری از منـابع طبیعـی و محیطـی بـرای توسـعه در سطوح بالای تصمیم گیری امکان پذیر است.

 

١-١-١- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی:

 

اگرچه فعالیت های گردشگری و نتایج حاصل از بازدید جاذبه های طبیعی برای پر کردن اوقات فراغت انسان لازم است و وجود آن برای جامعه یک امر ضروری و نبودن آن به عنوان یک نقیصه محسوب می شود ولی توسعه این کاربری در مناطق بدون توان, تمرکز شدید آن در یک منطقـه و همچنین عدم توزیع آن در مناطق مناسب و بهره برداری بیش از حد منابع و امکانات اثرات زیـان بخش و نامطلوبی را به بار خواهد آورد.

 

 

ارزیابی توان محیط زیست و تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری های متناسب بـا آن, روشـی است که می تواند میان توان طبیعی محیط, نیاز