…………..۴٣

٣-٣-٢-٩- کلیات زمین شناسی…………………………………………………………………………………..

…………..۴۴

٣-٣-٢-٩-١- چینه شناسی عمومی منطقه……………………………………………………………………..

…………۴۴

٣-٣-٢-١٠- شکل زمین و ناهمواری ها…………………………………………………………………………..

………۴۴

٣-٣-٢-١١- منابع آب…………………………………………………………………………………………………..

………..۴۵

٣-٣-٢-١١-١- منابع آب سطحی………………………………………………………………………………….

…………۴۵

٣-٣-٢-١١-٢- منابع آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….

۴۶

٣-٣-٢-١٢- خاکشناسی………………………………………………………………………………………………………….

۴٧

٣-٣-٢-١٣- تیپ اراضی………………………………………………………………………………………………………..

۵٠

٣-٣-٢-١۴- مناطق تحت حفاظت…………………………………………………………………………………………..

۵١

٣-٣-٢-١۴-١- پناهگاه حیات وحش امیرکلایه………………………………………………………………………..

۵١

٣-٣-٢-١۴-٢- پارک ملی بوجاق…………………………………………………………………………………

………….۵٢

 

 

فهرست مطالب صفحه
   
٣-٣-٢-١۴-٣- ذخیره گاه جنگلی صفرابسته………………………………………………………. …………………..۵٣
٣-٣-٣- شناسایی منابع اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………… …………………..۵۴
٣-٣-٣-١- محیط زیست اقتصادی- اجتماعی منطقه……………………………………………….. ………………۵۴
٣-٣-٣-٢- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی و روبنایی………………………………………………. …………….. ۵۵
٣-٣-٣-٣- درآمد……………………………………………………………………………………………………….. ………….۵٧
٣-٣-٣-۴- تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت…………………………………………………………………………………… ۵٧
٣-۴- بررسی میزان تقاضای تفرجگاهی و عرضه امکانات موجود در تفرجگاه ها…………………….. ٧۵
فصل چهارم- نتایج  
۴-١- تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع اکولوﮊیک و…………………………………………………………… ۶٠
۴-١-١- منابع اکولوﮊیک……………………………………………………………………………………………………….. ۶٠
۴-١-١-١- شکل زمین…………………………………………………………………………………………………………… ۶٠
۴-١-١-٢- شیب……………………………………………………………………………………………………………………. ۶١
۴-١-١-٣- جهت…………………………………………………………………………………………………………………… ۶١
۴-١-١-۴- نقشه خاک شناسی………………………………………………………………………………………………… ۶٢
۴-١-١-۵- نقشه سنگ شناسی……………………………………………………………………………………………….. ۶٣
۴-١-١-۶- پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………. ۶٣
۴-١-١-٧- نقشه ارزش حفاظتی گونه های گیاهی………………………………………………………………….. ۶۴
۴-١-١-٨- زیستگاه های حیات وحش عمده…………………………………………………………………………. ۶۴
۴-١-١-٩- ارزش گونه های جانوری…………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-١-١-١٠- مناطق تحت حفاظت………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-١-١-١١- اقلیم………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-١-١-١٢- درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴-١-١-١٣- رطوبت نسبی …………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-١-١-١۴- سرعت متوسط باد و تعداد روز های آفتابی………………………………………………………… ۶٧
۴-١-٢- منابع اقتصادی- اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۶٨

۴-١-٢-١- شیوه طبقه بندی و امتیاز دهی تناسب پارامتر های اقتصادی- اجتماعی…………………..۶٨ ۴-١-٢-١-١- طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی………………………………………..۶٨ ۴-١-٢-١-٢- طبقه بندی درآمد شهرستان ها…………………………………………………………………………..٧٢ ۴-١-٢-١-٣- طبقه بندی شهرستان ها از لحاظ تراکم فیزیولوﮊیک…………………………………………٧٢

 

 

فهرست مطالب                                                                                     صفحه

 

 

 

 

۴-١-٢-٢- شیوه وزن دهی پارامتر های اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… ………. ٧٣
۴-٢- ارزیابی توان……………………………………………………………………………………………………… ………….٧۴
۴-٢-١- ارائه مدل…………………………………………………………………………………………………………………. ٧۴
۴-٢-١-١- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم متمرکز برای محدوده مطالعات………………………………….. ۴٧
۴-٢-١-٢- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم گسترده برای محدوده مطالعاتی…………………………………. ۶٧
۴-٢-٢- ارزیابی توان اکولوﮊیکی…………………………………………………………………………………………… ٧٧
۴-٢-٣- ارزیابی و اولویت بندی واحد ها از لحاظ عوامل اقتصادی- اجتماعی………………………… ٨٧
۴-٢-۴- تفسیر نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه در تفرجگاه ها……………………………………………… ٧٩
۴-٢-۴-١-تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی گل سرخ چابکسر………………………………….. ٩٧
۴-٢-۴-٢- تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل رودسر……………………………………….. ١٨
۴-٢-۴-٣- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل چمخاله………………………. ٨٢
۴-٢-۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در استخر لاهیجان………………………………………………. ٨٣
۴-٢-۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحلی کیاشهر………………………. ٨۴
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری  
۵-١- بحث روی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. ٨٧
۵-٢- مقایسه یافته ها با فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… ٩٢
۵-٣- مقایسه یافته ها با کارهای دیگران………………………………………………………………………………… ٩٣
۵-۴- پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………………… ٩۵
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… ٩۶
ضمیمه  
آلبوم نقشه ها  

 

 

فهرست جداول: صفحه
   
جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن …….٣٨
جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده……………..   ٣٩
جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری…………….   ۴١
جدول شماره ٣-۴: میانگین تعداد روز های یخبندان…………………………………………………………………….   ۴٣
جدول شماره ٣-۵: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان…………………………………………….   ۴٣
جدول شماره ٣-۶: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخابی معرف کیفیت