2-3-2. انواع اعتماد در سازمان……………………………………………………………………………. 61

2-3-2-1. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ………………………………………………………………………

2-3-2-2. اعتماد مبتنی بر آگاهی …………………………………………………………………………….61

2-3-2-3. اعتماد مبتنی بر شناسایی……………………………………………………………………61

2-3-3. طبقه بندی اعتماد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان………………………………………….63

2-3-4. مدلهای اعتماد سازمانی ……………………………………………………….63

2-3-4-1. مدل الونن و دیگران ………………………………………………………………………..65

2-3-4-2. مدل مایر و دیگران ………………………………………………………………………………….65

2-3-4-3. مدل مارتینز……………………………………………………………………………67

2-3-4-4. مدل مبتنی بر ارزشها، نگرشها و حالات ………………………………………….70

2-3-5. اعتمادسازی در سازمان…………………………………………………………………………74

2-3-6. شیوه های اعتمادسازی ……………………………………………………………………78

2-4. مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………..80

2-5. مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………….84

2-6. چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….89

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………….92

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه: …………………………………………………………………93

3-3. ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………..95

3-4. روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………95

3-4-1. روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………….95

3-4-2. پایایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………….96

3-5. نحوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………96

3-6 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………….97

3-6-1 روش آمار توصیفی: ………………………………………………………………..97

3-6-2 روش آمار استنباطی: ……………………………………………………………….97

3-6-2-1. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) ………………………………………………………98

3-6-2-2. آزمون T دو نمونه ای (مقایسه میانگین دو جامعه) ……………………………………99

3-6-2-3. آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) ……………………………………102

3-7. آماره های تحقیق………………………………………………………………………………………102

فصل چهارم: یافته های تحقیق.

مقدمه   
بخش اول: آمار توصیفی………………………………………………………………………………..103

4-1. بررسی مشخصات اعضای نمونه…………………………………………………………………103

4-1-1. وضعیت سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….103

4-1-2. وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….103

4-1-3. وضعیت سنوات خدمتی پاسخ دهندگان………………………………………………………………104

4-1-4. وضعیت سطح تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………105

بخش دوم: آمار استنباطی ………………………………………………………………………………..105

4-1. قسمت اول: برازش مدلهای اندازه گیری (خروجی نرم افزار smartPLS) ………………………….105

4-1-1. سنجش بارهای عاملی……………………………………………………………………….105

4-1-2. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی……………………………………………………………..106

4-1-3. پایایی ترکیبی……………………………………………………………………………………..106

4-1-4. روایی همگرا………………………………………………………………………………………108

4-1-5. روایی واگرا……………………………………………………………………………………….111

4-1-6. ضرایب معناداری z……………………………………………………………………………………113

4-1-7. معیار R2 ………………………………………………………………………………………113

4-1-8. معیار اندازه تاثیر (f2) ………………………………………………………………………….114

4-1-9. معیار Q2 ……………………………………………………………………………………………..115

4-1-10. برازش مدل کلی (معیار GoF) …………………………………………………………….117.

4-1-11. آزمودن فرضیه ها………………………………………………………………………………..119

4-1-12. آزمون سوبل………………………………………………………………………………….120

4-1-13. تعیین شدت تاثیر میانجی………………………………………………………………….122

4-2. قسمت دوم: خروجی نرم افزار spss…………………………………………………………….125

4-2-1. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف………………………………………….126

4-2-2. آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای) ……………………127

4-2-3. نتایج آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA) ………………………………127

4-2-3-1. آزمون نقش سن در دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………………….128

4-2-3-1-1. خدمت رسانی…………………………………………………..128

4-2-3-2. آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان……………………………….129

4-2-3-2-1. اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………130

4-2-3-2-2. قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………131

4-2-3-2-3. نگرش شناختی به تغییر………………………………………………………….134

4-2-3-3. آزمون نقش سنوات خدمت در دیدگاه پاسخ دهندگان………………………………………………136

4-2-3-3-1. رهبری خدمتگزار……………………………………………………………138

4-2-2-3-2. خدمت رسانی………………………………………………………………………….140

4-2-3-3-3. تواضع و فروتنی…………………………………………………………………….141

4-2-3-3-4. قابلیت اعتماد…………………………………………………………………………….143

4-2-3-3-5. نگرش عاطفی به تغیی…………………………………………………………..144

4-2-3-3-6. نگرش رفتاری به تغییر………………………………………………………..147

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات..

مقدمه

5-1. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………..149         
5-2. مدل تحلیل نهایی…………………………………………………………………………………..150

5-3. پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………….155

5-3-1. پیشنهادات کاربردی در ارتباط با بهبود رهبری خدمتگزار………………………………….156

5-3-2. پیشنهادات کاربردی در ارتباط با بهبود اعتماد سازمانی………………………………157

5-3-3. پیشنهادات کاربردی در ارتباط با بهبود میل به تغییر در کارکنان………………………..160

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………160

5-5. محدودیت های پژوهش………………………………………………………….161

پیوست. پرسشنامه مور