3-4.جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 76

3-6. حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7.شیوه­ی نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8.قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-8-2.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-8-3.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ…………………………………………………………………………………………………. 78

3-10-1-1.روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-10-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت………………………………………………………………………………………………… 80

3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………………. 80

3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته……………………………………………………………………………………………….. 81

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 81

3-12.روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ ها……………………………………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-2.یافته­ های توصیفی(جمعیت­شناختی)……………………………………………………………………………………………………. 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 91

4-4.یافته­ های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………… 98

4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق………………………….. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری

5-1.بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 113

5-3.جمع­بندی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 114

5-4.پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-4-1.پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده………………………………………………………………………………………………. 116

5-5.محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

چکیده

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.

کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان

مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به این نکته باید توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت است؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل است که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی است که ممکن است، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی، ۲۰۰۸).

امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران، ۲۰۰۸)

کاتلر معتقد است