4-1-4-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته چهارم. 65

4-1-4-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم. 65

4-1-4-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته چهارم. 66

4-1-4-5ا ثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته چهارم. 66

4-1-4-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته چهارم. 66

4-1-4-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته چهارم. 67

4-1-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم. 68

4-1-5-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته پنجم. 68

4-1-5-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته پنجم. 69

4-1-5-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم. 69

4-1-5-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته پنجم. 69

4-1-5-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته پنجم. 70

4-1-5-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته پنجم. 70

4-1-5-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته پنجم. 71

4-1-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم. 72

4-1-6-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته ششم. 72

4-1-6-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته ششم. 73

4-1-6-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم. 73

4-1-6-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته ششم. 73

4-1-6-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته ششم. 74

4-1-6-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته ششم. 74

4-1-6-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته ششم. 75

4-1-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین. 76

4-1-7-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی دوره آغازین. 76

4-1-7-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن دوره آغازین. 76

4-1-7-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی دوره آغازین. 76

4-1-7-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی دوره آغازین. 77

4-1-7-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی دوره آغازین. 77

4-1-7-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی دوره آغازین. 78

4-1-7-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین دوره آغازین. 78

4-1-8 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی. 79

4-1-8-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی دوره پایانی. 79

4-1-8-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن دوره پایانی. 80

4-1-8-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک دوره پایانی. 80

4-1-8-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی دوره پایانی. 81

4-1-8-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E برضریب تبدیل انرژی دوره پایانی. 81

4-1-8-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی دوره پایانی. 81

4-1-8-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین دوره پایانی. 82

4-1-9 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 83

4-1-9-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 83

4-1-9-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 84

4-1-9-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 84

4-1-9-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 86

4-1-10 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد اقتصادی جوجه‌های گوشتی. 87

4-1-10-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن یک جوجه در 42 روزگی. 87

4-1-10-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر هزینه خوراک به‌ازای هر کیلوگرم وزن زنده 88

4-1-10-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر شاخص تولید. 88

4-1-11 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی. 89

4-1-11-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن زنده بدن. 89

4-1-11-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده بدن. 90

4-1-11-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم پُر. 90

4-1-11-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم خالی. 91

4-1-11-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی. 91

4-1-11-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بروزن سر. 91

4-1-11-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بردرصد وزنی سر. 92

4-1-11-8 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن سینه. 92

4-1-11-9 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی سینه. 93

4-1-11-10 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ران‌ها 93

4-1-11-11 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ران‌ها 94

4-1-11-12 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بال‌ها 94

4-1-11-13 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بال‌ها 94

4-1-11-14 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چربی محوطه بطنی. 95

4-1-11-15 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چربی محوطه بطنی. 95

4-1-11-16 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لوزالمعده 96

4-1-11-17 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی لوزالمعده 96

4-1-11-18 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن سنگدان. 97

4-1-11-19 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی سنگدان. 97

4-1-11-20 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ریه‌ها 97

4-1-11-21 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ریه‌ها 98

4-1-11-22 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن قلب.. 98

4-1-11-23 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی قلب.. 99

4-1-11-24 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن کلیه‌ها 99

4-1-11-25 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی کلیه‌ها 99

4-1-11-26 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن مغز. 100

4-1-11-27 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی مغز. 100

4-1-11-28 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بیضه‌ها 101

4-1-11-29 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بیضه‌ها 101

4-1-11-30 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن تیره پشت گردن. 101

4-1-11-31 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی تیره پشت گردن. 102

4-1-11-32 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پیش معده 102

4-1-11-33 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی پیش معده 103

4-1-11-34 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن گردن. 103

4-1-11-35 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی گردن. 104

4-1-11-36 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چینه‌دان. 104

4-1-11-37 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چینه‌دان. 104

4-1-11-38 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-39 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-40 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-41 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض دوازدهه لاشه جوجه‌های گوشتی. 112

4-1-11-42 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول قطر دوازدهه لاشه جوجه‌های گوشتی. 112

4-1-11-43 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 113

4-1-11-44 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-45 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر طول ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-47 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر عرض ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-47 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر قطر ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 115

4-1-11-48 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 116

4-1-11-49 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-50 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-51 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-52 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 118

4-1-11-53 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 119

4-1-11-54 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-55 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-56 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-57 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 121

4-1-11-58 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 122

4-1-11-59 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 123

4-1-11-60 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 123

4-1-11-61 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 124

4-1-11-62 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 124

4-1-11-63 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 125

4-1-11-64 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-65 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-66 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-67 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 127

4-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی. 128

4-2-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار اسید اوریک خون جوجه‌های گوشتی. 128

4-2-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار کلسترول خون جوجه‌های گوشتی. 129

4-2-3 اثر پودر رزماری و