بر طبق مطالعات انجام شده استفاده از سبوس داخلی برنج به میزان 50 گرم در کیلوگرم جیره طیور، سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی میگردد (دین[2] و همکاران، 1979). همچنین استفاده از سبوس داخلی برنج در جیره غذایی تا مقدار 40 درصد هیچ تغییری در ضریب تبدیل غذایی ایجاد نمی‌کند (وارن [3]و فارل[4]، 1990). هرچند میزان زیاد سبوس برنج می‌تواند عامل کاهش مصرف خوراک باشد ولی به نظر نمی‌رسد اثر یک خوراک مؤثرتر از عامل مواد مغذی باشد (کاریون[5] و لوپز [6]، 1989). جایگزینی سبوس برنج به جای بخشی از ذرت منجر به 30 درصد کاهش در افزایش وزن نهایی شده و بخار دادن یا اتوکلاو کردن سبوس داخلی برنج منجر به کاهش تفاوت و ارتقاء وزن جوجه های تغذیه شده با سبوس گردید (کراتزر[7] و همکاران، 1974). کوپایی ملک و همکاران(1389) گزارش کردند که آزمایش روی سطوح مختلف سبوس داخلی برنج نشان می‌دهد که سطح 10 درصد سبوس داخلی برنج از بین سطوح 10، 20، 30 و 40 درصد می‌تواند به دلیل دارا بودن بالاترین میزان وزن زنده، بهترین سطح جایگزین سبوس داخلی برنج برای بخشی از ذرت پیشنهاد گردد و با توجه به عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین هزینه خوراک تیمارها سبوس 10 درصد می‌تواند از لحاظ اقتصادی در کاهش هزینه تمام شده خوراک مؤثر باشد. سبوس برنج یک فرآورده فرعی صنعت آردسازی برنج است و از نظر تیامین فقیر است. این ماده خوراکی می‌تواند در یک جیره متعادل تا حد 20 درصد به کار رود (شیوازاد و صیداوی، 1389).

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]