55

جدوم :2-3 تغییرات جمعیت کل کشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. 1345 – 85

58

جدوم :3-3 رشد جمعیت کل کشور، استان تهران و حوزه کرج ـ شهریار طی سامهای …………………… 1345 – 85

58

جدوم :4-3 مرایسه تغییرات جمعیت شهر کرج در محدوده های شمارش شده در سرشماریهای مختلف …………………

59

و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 1380

59

جدوم :5-3 جمعیت شهرکرج بزرگ بر حس   جنس و سن در سام ………………………………………………. 1385

60

جدوم :6-3توزیی درصد جمعیت کرج بزرگ در سام 1385 بر حس   گروه های بزرگ سنی …………………………..

61

جدوم :7-3 توزیی درصد مهاجران وارد شده به کرج بزرگ طی دهه 1375-85 بر حس   جنس و طوم مدت اقامت …

62

جدوم :8-3 و  عیت سواد در شهر کرج بزرگ ……………………………………………………………………………

62

جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزینه مختلف ………………………………………………………………………….

64

جدوم :10-3 توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..1381

65

جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراکز فعالیت در شهرستانهای کرج و شهریار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 1373

66

جدوم :12-3تحوالت ترکی   اقتصادی جمعیت شهر کرج در سامهای 1355ـ 1365ـ …………………1385 -1375

68

جدوم :13-3 توزیی واحدهای فعالیت در مناطق 9 گانه شهر کرج به تدکیک گروه های عمده در بخشهای سه گانه در سام

……………………………………………………………………………………………………………….. 1381 70..
جدوم :14-3 کاربری عمومی زمین در شهر کرج او  ی موجودد……………………………………………………….. 71
جدوم :15-3 کاربری و  ی موجود زمین به تدکیک سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر کرج ………… 75
جدوم1-4 : شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 1375 81
جدوم2-4 : ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 1388 82
جدوم:3-4 جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج …………………………………………………………………. 83
جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای 1345 ـ ……………1375 88
جدوم5-4 : روند ارزیابی و  عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا3-5د ……………………………………………. 92

جدوم:6-4 نراط قوت و   عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزه های تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت

توسعه به منظور ارائه راهبرد …………………………………………………………………………………….. 121

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نرشه :1-3 موقعیت جغرافیایی شهر کرج …………………………………………… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :2-3 تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3-3 خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ………………………………………………………. 47…………………
نرشه :5-3 ایستگاههای هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :6-3 ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :8-3 هنهبندی ارا ی از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :9-3 منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :10-3 تناس   ارا ی …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :11-3 وشش گیاهی …………………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :12-3 صنایی و شی ارا  ی …………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :15-3 کاربری و ی موجود کرج ……………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :1-4 دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :2-4 ترسیمات سیاسی    ……………………………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3 -4 قابلیت ارا  ی  …………………………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 4-4 هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدوده های معدنی …………………………………… . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 6-4 مناطق حساس زیست محیشی  ……………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

 

 

 

چکیده

 

با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزه ها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغه های زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در

 

نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه و ایداری که در حریرت سیر تحوم
تاریخی مدهوم توسعه و توسعه  ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه و ایداری شامل مکات   فکری عمده

این تدکر، رویکردها، دیدگاه ها و گدتمانها، مداهیم، دغدغه ها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.

 

فصل اوم :

 

-1-1 مقدمه

 

با توجه به برداشتهای متداوتی که از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف کلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نکته اخیر روشن خواهد ساخت که هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.

در مریاس کالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی

 

جامعه قرار دارد.  
با توجه به تاکید شوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه  ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم در
چارچوب مشال یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه  ایدار به طور اعم و سیس بررسی

 

قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یکی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذکر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یک سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، که عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.

 

بخشی از این امکانات و محدودیتها به قابلیت های اکولوژیک فضای مو وع برنامه ریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی