هش تنوع زیستی ……………………………………………………………………………

106

-4-10-5-4 افزایش انواع آلودگیها ……………………………………………………………………….

106

 

-5-10-5-4 افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی …………………………………………………………

106

 

 

 

-6-10-5-4 آلودگی منابی آب ………………………………………………………. 107 ……………………..
-7-10-5-4 تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی ………………………….. 107 ……………………………..
-6-4 ارزیابی ایداری اقتصادی ………………………………………………………. 107…………………………..
-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ………………………………………………………. 107 ………
-1-1-6-4 کشاورزی و باغداری ………………………………………………………. 107 …………………
-2-1-6-4 صنعت و معدن ………………………………………………………. 108 ………………………..
-2-6-4 شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ………………………………………………………. 108 …………
-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ………………………………………………………. 108 …………
-2-2-6-4 درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین ………………………….. 109 …………………………….
-3-2-6-4 دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی ………………………….. 109 ……………
-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی ………………………….. 109 …………………………….
-1-3-6-4 مکانگزینی فعالیت ها ………………………………………………………. 109 …………………
-2-3-6-4 صنعت ………………………….. ………………………………………………………. 110 ……..
-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ………………………………………………………. 111 ……
-4-3-6-4 عوامل مدیریتی ………………………………………………………. 112 ………………………..
-4-6-4 جمیبندی ………………………….. ………………………………………………………. 112 ………….
-7-4 آزمون فر یه اوم ………………………….. ………………………………………………………. 113………
-8-4 آزمون فر یه دوم ………………………….. ………………………………………………………. 114………
-1-8-4 هدفهای استداده ایدار از زمین ………………………………………………………. 114 …………….
-2-8-4 حرکت و تردد ایدار ………………………………………………………. 114 …………………………
-3-8-4 محیا زیست ایدار ………………………………………………………. 114 …………………………..
-4-8-4 ایداری اجتماعی ………………………………………………………. 114 ……………………………..
-5-8-4 اقتصاد ایدار ………………………….. ………………………………………………………. 115 …….
-9-4 آزمون فر یه سوم ………………………….. ………………………………………………………. 115……..
-1-9-4 راهبردهای زیست محیشی ………………………………………………………. 115 …………………..
-2-9-4 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ………………………………………………………. 115 ……………
-3-9-4 راهبردهای کالبدی ـ فضایی ………………………………………………………. 115 …………………
-4-9-4 راهبردهای حرکتی و زیرساختی ………………………………………………………. 116 ……………
-5-9-4 راهبردهای توسعه مشارکتی ………………………………………………………. 116 ………………..
-6-9-4 راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………. 116 ………………….
-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعه ایدار در محدوده مورد مشالعه117
-1-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی ………………………….. 117 ………………….
-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 117 …………..
-2-1-10-4 نراط عف توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 ………..
-3-1-10-4 فرصتهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 ………..
-4-1-10-4 تهدیدهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 …………..
-2-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی ………………………….. 119 ………………….
-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 119 …………..
-2-2-10-4 نراط عف توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 119 ……….
-3-2-10-4 فرصتهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 120 ………..
-4-2-10-4 تهدیدهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 120 …………..
-3-10-4 نراط قوت، عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی ………………………….. 120 ……………
-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 120 …….
-2-3-10-4 نراط عف توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 120 …..
-3-3-10-4 فرصتهای توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 121 …..
-4-3-10-4 تهدیدهای توسعه زیست محیشی ………………………………………………………. 121 …….

 

 

 

فصل نجم : نتیجهگیری و یشنهادات ………………………………………………………. 123……………………..
-1-5 چشمانداز و هدفهای توسعه کرج …………………………………………………………………………. 125
-1-1-5 چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی …………………………………………………………….. 125
-2-5 هدف محوری توسعه ایدار ………………………….. …………………………………………………….. 126
-1-2-5 هدفهای استداده ایدار از زمین …………………………………………………………………….. 126
-2-2-5 هدفهای حرکت و تردد ایدار ………………………………………………………………………. 127
-3-2-5 هدفهای محیا زیست ایدار………………………………………………………………………… 127
-4-2-5 هدفهای ایداری اجتماعی ………………………………………………………………………….. 127
-5-2-5 هدفهای اقتصادی ایدار ……………………………………………………………………………. 127
-6-2-5 راهبردهای توسعه کالن شهر کرج …………………………………………………………………. 127
-7-2-5 راهبردهای زیست محیشی …………………………………………………………………………… 127
-8-2-5 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………………………. 128
-9-2-5 راهبردهای کالبدی ـ فضایی …………………………………………………………………………. 128
-10-2-5 راهبردهای حرکتی و زیرساختی ………………………………………………………………….. 128
-11-2-5 راهبردهای توسعه مشارکتی ………………………………………………………………………. 128
-12-2-5 راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………………………… 129
-3-5 نتیجهگیری ………………………….. ……………………………………………………………………….. 129
منابی ………………………….. ………………………….. ………………………………………………………… 130
…………………………………………..  Abstract ………………………………………………………………………. 213

 

 

فهرست جداوم

 

 

جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهای حوزه های کرج بزرگ در سا