…………………………………………………………….

49

 

-1-6-1-3 منابی آبهای سشحی ………………………………………………………………………………..

49

-2-6-1-3 منابی آب زیرزمینی

H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..

-7-1-3 وشش گیاهی

…………………………..

 

 

………………………………………………………………..

51

-8-1-3 ژئومورفولوژ

…………………………..

 

……………………………………………………………..

53

-2-3 ویشگیها  جغرافیا

انسانی ………………………………………………………………………………….

54

-1-2-3 موقعیت …………………………..

 

 

 

………………………………………………………………………

54

-2-2-3 ویشگیها  تاریخی …………………………..

………………………………………………………….

56

-3-2-3 ویشگیها  اجتماعی …………………………..

………………………………………………………..

57

 

-1-3-2-3 جمعیت کانونهای شهری استان البرز …………………………………………………………..

57

 

-2-3-2-3 روند تحوالت جمعیت کانونهای شهری …………………………………………………………

58

 

-3-3-2-3 زبان و گویش کرجی ……………………………………………………………………………..

59

 

-4-3-2-3 سوابق جمعیتی کرج ………………………………………………………………………………

59

 

-5-3-2-3 بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر کرج …………………………………………

59

 

-6-2-2-3 ساختار جمعیت …………………………..

……………………………………………………….

60

 

-8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج ……………………………………………………………………………

62

 

-9-3-2-3 آموزش …………………………..

 

 

………………………………………………………………..

62

-4-2-3 ویشگیها  اقتصاد  …………………………..

………………………………………………………..

65

 

-1-4-2-3 ترکی

اشتغام و فعالیت کانونهای شهری ………………………………………………………

65

 

-2-4-2-3 نرش غال

 

و گرایش های اقتصادی شهرهای استان ……………………………………………..

67

 

-3-4-2-3 روند تحوالت اشتغام شهر کرج ………………………………………………………………….

68

-5-2-3 ویشگیها  کالبد

شهر کرج……………………………………………………………………………

71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مو

وع شوهش ……………………………………………………………………..

79

-1-4

تحوالت کیدی و تاریخی کرج …………………………………………………………………………………

80

-2-4

ترسیمات سیاسی شهرستان کرج ………………………………………………………………………………

81

 

 

 

 

-3-4 تحوالت اجتماعی …………………………………………………………………………………… 83………….
-1-3-4 تغییرات جمعیت …………………………………………………………………………………………. 83
-4-4 تحوالت اقتصادی………………………………………………………………………………………………. 83
-1-4-4 و عیت اشتغام …………………………………………………………………………………………. 83
-5-4 تحوالت فضایی اکالبدی ـ فعالیتید …………………………………………………………………………… 84
-1-5-4 کشاورزی ……………………………………………………………………………………………….. 84
-2-5-4 دامیروری ……………………………………………………………………………………………….. 85
-3-5-4 منابی طبیعی ……………………………………………………………………………………………… 85
-1-3-5-4 جنگلکاری ……………………………………………………………………………………….. 85
-2-3-5-4 وشش گیاهی ……………………………………………………………………………………… 85
-3-3-5-4 مراتی ……………………………………………………………………………………………… 85
-4-5-4 حومهنشینی و مهاجرت …………………………………………………………………………………. 85
-1-4-5-4 جریانات مهاجرتی ……………………………………………………………………………….. 85
-2-4-5-4 و عیت مسکن …………………………………………………………………………………… 86
-3-4-5-4 اسکان جمعیت ……………………………………………………………………………………. 86
-4-4-5-4 روند حومهنشینی در تحوم نظام اسکان ………………………………………………………… 86
-5-4-5-4 حاشیهنشینی……………………………………………………………………………………….. 87
-5-5-4 شاخصهای اجتماعی توسعه ایدار ……………………………………………………………………. 88
-1-5-5-4 جمعیت و توسعه ایدار …………………………………………………………………………… 88
-6-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری اجتماعی ………………………………………………………….. 89
-1-6-5-4 عوامل طبیعی و اقلیمی …………………………………………………………………………… 89
-2-6-5-4 عوامل اجتماعی ـ اداری ـ سیاسی ……………………………………………………………….. 89
-3-6-5-4 عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 90
-4-6-5-4 عوامل فرهنگی …………………………………………………………………………………… 90
-5-6-5-4 عوامل مدیریتی و برنامه ریزی ………………………………………………………………….. 91
-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ………………………………………………………………………. 91
-7-5-4 ارزیابی ایداری زیست محیشی ……………………………………………………………………….. 94
-1-7-5-4 فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………………………………….. 94
-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ………………………………………………………………………………. 95
-8-5-4 منابی آلودگی آب ………………………………………………………………………………………… 98
-1-8-5-4 در شهرستان کرج ………………………………………………………………………………… 99
-1-8-5-4 بهرهبرداری از معادن …………………………………………………………………………. 100
-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگی خاک ……………………………………………………………………… 100
-3-8-5-4 زبالههای شهری ……………………………………………………………………………….. 101
-4-8-5-4 فرسایش خاک ………………………………………………………………………………….. 102
-9-5-4 و عیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………. 102
-1-9-5-4 منابی آب ………………………………………………………………………………………… 102
-2-9-5-4 ساخت فیزیوگرافیک …………………………………………………………………………… 103
-3-9-5-4 ساختار زمینشناسی …………………………………………………………………………… 104
-4-9-5-4 منابی ار  ی ……………………………………………………………………………………. 104
-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ……………………………………………….. 105
-1-10-5-4 تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاورزی ………………………………………… 106
-2-10-5-4 چرای بیرویه احشام ……………………………………………………………………….. 106