دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– تحقیقات خارجی: 1- آدم [1]و وگینزبرگ[2] برای تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل سیاست های افزایش اشتغال و تولید و سیاست های محدود کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص171)

2- ریکتز[3] و پیکاک[4] و شاو [5]یک مدل ساده ارائه نموده اند که در آن بخش غیر رسمی (قاچاق کالا) روی منحنی اثر می گذارد، بخش غیر رسمی از طریق تابع تقاضا برای پول که متکی بر درآمد قابل تصرف می باشد و یا فرار مالیات افزایش پیدا می کند. در این مدل، آثار انبساطی فرار مالیات توسط عوامل پولی تعدیل می گردد. .( همان، ص171)

3- سیلگمن[6] گزارش می کند در سالهای 1902-1901 اندازه مالیاتهای پنهان نگه داشته و پرداخت نشده در انگلستان 20درصد مجموعه درآمدهای مالیاتی دولت را شامل می شدند. .( همان، ص171)

4- میشل گنو و دیگران[7] در پژوهش خود به نام«قاچاق ورفاه در پاراگوئه» اندازه و اثر قاچاق را بر روی تخصیص منابع و رفاه در این کشور نشان داده اند. بخش عمده درآمدهای پاراگوئه از محل حمل ونقل بین المللی کالا یا همان عبور ترانزیتی می باشد که به مقصد برزیل و آرژانتین انجام می شود. آنها در این پژوهش از پژوهش های قبلی که درمورد تجارت غیر قانونی انجام شده الگو گرفته و بدین نتیجه رسیده ند که واردات قاچاق در کنار واردات قانونی، رفاه عمومی را کاهش می دهد. همچنین با بهره گیری از داده های سال 1990 قاچاق صادرات را 58 درصد از کل صادرات و قاچاق وارداتی را 31 درصد از کل واردات برآورد کرده اند، در مجموع موجب افزایش 1/2 درصدی تولید ناخالص ملی آن کشور شده می باشد.(وطن پور،1388، ص26).

2-2-4- تفاوت پژوهش حاضر با تحقیقات ارائه شده

در مطالعه پایان نامه ها ی و مقالات ارائه شده فوق با پژوهش حاضر را می توان در قلمرو مکانی و زمانی آن که مربوط به شهر تهران و در زمان سالهای 1390-1391 که در واقع جدید بودن آن و اینکه تاکنون تحت این موضوع تحقیقی انجام نگرفته می باشد.

[1] .Ada.

[2] .Ghnsburgh.

[3] .Ricketis.

[4] . Peacock.

[5] . Show.

[6] . Seligman.

[7] . Conno Michel & Other.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد