(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
                                        فهرست مطالب                  
چکیده 1
فصل یکم : مقدمه. 2
1-1- بیان مسئله. 3
1-2 – پرسش های تحقیق.. 4
1-3- فرضیه ها تحقیق.. 4
1-4 سوابق تحقیق.. 5
1-5- اهمیت و اهداف تحقیق.. 6
1-6- شیوه تحقیق.. 6
1-7- سازماندهی تحقیق.. 6
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8
2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی.. 9
2-1-1- تجاری بودن. 10
2-1-2-بین المللی بودن. 11
2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13
2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13
2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13
2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14
2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15
2-2-1-2- مذاکره 16
2-2-1-3- مساعی جمیله. 17
2-2-1-4- میانجگری.. 17
2-2-1-5- کارشناسی.. 17
2-2-1-6- سازش… 18
2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19
2-2-2- ویژگی های داوری.. 19
2-2-2-1- قراردادی بودن. 19
2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20
2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20
2-2-2-4- محرمانگی.. 21
2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22
2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22
2-2-2-7- قانون حاکم. 23
2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23
2-2-2-10- صدور رأی.. 24
2-3- انواع داوری.. 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26
2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27
2-4-1- معنی لغوی.. 27
2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28
2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30
2-6- انواع نظم عمومی.. 31
2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36
2-7-1- قانون مدنی.. 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71
3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72
3-3-2-1-2 وصی.. 73
3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74
3-3-2-2-1- امین.. 75
3-3-2-2-2- قیم. 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101
نتیجه گیری.. 104
پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         

 

1-1- بیان مسئله

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی
1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی
1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی
1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.
فرضیه های فرعی
1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .
2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .
تعداد صفحات این پایان نامه :125
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دسته‌ها: حقوق