–9-9-9الگوی معیشت مردم شهریار……………………………………………………………………………

89

-1-9-9-9 بخش کشاورزی …………………………………………………………………………………………

89

-2-9-9-9 شکار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ………………………………………………………………

85

-4-9-9 عملکرد غالب اقتصاد در شهرستان……………………………………………………………………

85

-4-9

نعت ……………………………………………………………………………………………………………

86

-1-4-9

نایع بومی وسنتی ………………………………………………………………………………………….

86

-5-9ودمات ………………………………………………………………………………………………………………

87

-6-9زیرساوت…………………………………………………………………………………………………………..

83

-4 توانمندیهای گردشگری منطقه ………………………………………………………………………………….

34

-1-4پتانسیم های گردشگری شهریار…………………………………………………………………………….

35

-1-1-4منابع طبیعی …………………………………………………………………………………………………….

35

-2-4پتانسیم های تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………..

122

-9-2-4منابع انسان ساوت…………………………………………………………………………………………

123

-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ……………………………….

119

-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهریار ………………………………………………………………………………..

119

-2-9-4نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………………..

119

-4-4فر

ت ها و امکانات ………………………………………………………………………………………….

114

-1-4-4فر ت ها ……………………………………………………………………………………………………..

114

-2-4-4تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………..

115

 

-5 نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….. 116

 

-1-5نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 117

 

-2-5آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………… 117

 

-9-5پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 113

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 122

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

-1-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 94

 

-2-2 جدول………………………………………………………………………………………………… 95

 

9-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 42

 

4-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. 48

 

– 1- 9جدول……………………………………………………………………………………………….. 61

 

-2-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 65

 

-9-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 68

 

-4-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 74

 

-5-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 78

 

-6-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 81

 

-7-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 82

 

-8-9جدول………………………………………………………………………………………………….. 85

 

-3-9 جدول………………………………………………………………………………………………… 86

 

-12-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 88

 

-11-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 83

 

-12-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 83

 

-19-9 جدول………………………………………………………………………………………………. 32

 

-14-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-15-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 31

 

-16-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 32

 

-17-9جدول……………………………………………………………………………………………….. 39

 

 

-1-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-2-4جدول……………………………………………………………………………………………… 122

 

-9-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-4-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

-5-4 جدول………………………………………………………………………………………………. 111

 

-6-4جدول……………………………………………………………………………………………… 111

 

-7-4جدول……………………………………………………………………………………………… 112

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-2 نمودار……………………………………………………………………………………………… 22

 

-2-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 91

 

-9-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 95

 

-4-2نمودار………………………………………………………………………………………………. 44

 

-1-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 69

 

-2-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. 32

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

– 1- 9 نقشه………………………………………………………………………………………………… 59

 

-2-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 55

 

-9-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 57

 

-4-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 53

 

-5-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. .