عنوان:

بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در ایران

استاد راهنما:

دکتر مریم نقدی  

زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

Contents

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- پیشینه تحقیق.. 8

1-4-سوالات تحقیق.. 13

1-5- فرضیات تحقیق.. 14

1-6- اهداف تحقیق.. 14

1-7- روش تحقیق.. 15

1-8- ساختار تحقیق.. 16

1-9- مفاهیم.. 16

1-9-1- سازمان بهزیستی.. 17

1-9-2- جرم.. 17

1-9-2-1-جرم در لغت.. 17

1-9-2-2-تعریف جرم از دیدگاه های مختلف.. 17

1-9-2-2-1- از دیدگاه قرآن.. 17

1-9-2-2-2- جرم در دیدگاه فقه.. 19

1-9-2-2-3- جرم از دیدگاه جامعه شناختی.. 22

1-9-2-2-4- دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط.. 23

1-9-3-پیشگیری.. 25

1-9-3-1- پیشگیری در لغت.. 25

1-9-3-2- پیشگیری از جرم.. 25

فصل دوم: جرم و جرم کودک آزاری

2-1- حقوق والدین نسبت به کودک.. 29

2-1-1-قبل از تولد.. 29

2-1-2- بعد از تولد.. 30

2-2-حرمت کودک آزاری در اسلام.. 34

2-3- جرم کودک آزاری.. 35

2-3-1-تاریخچه کودک آزاری.. 37

2-3-1-1-کودک آزاری در جهان.. 37

2-3-1-2-کودک آزاری در ایران.. 39

2-3-2- انواع كودك آزاری.. 41

2-3-2-1-کودک آزاری از سوی والدین.. 41

2-3-2-1-1- كودك آزاری  جسمی.. 41

2-3-2-1-2- آزار جنسی.. 41

2-3-2-1-3- آزار عاطفی.. 43

2-3-2-1-4- آزار بی توجهی.. 43

2-3-2-1-5- آزار آموزشی.. 44

2-3-2-2-کودک آزاری از سوی جامعه.. 44

2-3-2-2-1-قاچاق کودک.. 44

2-3-2-2-2-تکدی گری کودکان.. 46

2-3-2-2-3-کودکان کار.. 47

2-3-3- علل كودك آزاری.. 49

2-3-3-1- وضعیت فیزیکی.. 49

2-3-3-2- وضعیت روحی ـ روانی.. 49

2-3-3-2-1- ضعف قوای ذهنی ـ روحی.. 49

2-3-3-2-2- ترس.. 50

2-3-3-3- علل اقتصادی.. 50

2-3-3-4- علل آسیب شناختی.. 50

2-3-3-4-1-  اعتیاد والدین.. 51

2-3-3-4-2- طلاق.. 51

2-4-مبانی نظری کودک آزاری.. 52

2-4-1-مبانی جامعه‌شناختی.. 52

2-4-2-مبانی روانشناختی.. 53

2-4-3- مبانی حقوق بشری.. 55

2-5- پیامدهای کودک آزاری.. 56

2-5-1- پیامدهای جسمانی.. 56

2-5-2- پیامدهای روانی.. 57

2-5-3- پیامدهای اجتماعی.. 58

2-5-3-1- بزهدیده – بزهکار.. 58

2-5-3-2 بزهدیده – بزهدیده.. 59

2-5-3-3-کودکان فراری.. 61

2-6- انواع پیشگیری از جرم.. 62

2-6-1- پیشگیری اولیه.. 63

2-6-2-پیشگیری ثانویه.. 64

2-6-3- پیشگیری ثالث.. 64

2-6-4-پیشگیری كوتاه‌مدت و بلند‌مدت.. 65

2-6-4-1- پیشگیری كوتاه‌مدت.. 65

2-6-4-2- پیشگیری بلندمدت.. 66

2-6-5-پیشگیری انفعالی  و فعال.. 67

2-6-5-1- پیشگیری انفعالی.. 67

2-6-5-2- پیشگیری فعال.. 67

2-6-6- پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 68

2-6-6-1- پیشگیری وضعی.. 68

2-6-6-2-پیشگیری اجتماعی.. 71

فصل سوم: سازمان بهزیستی و پیشگیری از کودک آزاری

3-1- سازمان بهزیستی و چگونگی شکل گیری آن.. 76

3-2-اهداف سازمان بهزیستی.. 84

3-3-وظایف سازمان بهزیستی كشور.. 85

3-4- سازمان بهزیستی و پیشگیری.. 89

3-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه کودک آزاری.. 92

3-4-1-1- محیط اجتماعی عمومی.. 93

3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی.. 95

3-4-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری.. 98

3-5- اورژانس اجتماعی.. 100

3-5-1- اهداف اورژانس اجتماعی.. 100

3-5-1-1- انجام مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی   100

3-5-1-2- كمك به قضازدایی و پیشگیری از جرم.. 101

3-5-1-3-شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حـال شیوع و یـا نوپدید و بازپدید   102

3-5-1-4- شناسایی كانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی.. 102

3-5-1-5- ارائه خدمات تخصصی و بـه موقع بـه افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی.. 103

3-5-1-2- نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی (مداخلات روانی – اجتماعی) در پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری.. 104

3-5-1-2-1-عدم تشكیل پرونده قضایی.. 104

3-5-1-2-2-تسهیل در توانمندسازی کوکان بزهدیده.. 104

3-5-1-2-3- پرهیز از برچسب خوردن.. 105

3-5-1-2-4- ارتقای سلامت روانی افراد.. 105

3-5-1-2-5- ارتقای سلامت اجتماعی.. 106

3-5-1-2-6- حل مشكل خارج از محیط های انتظامی- قضایی.. 107

3-5-1-2-7- استفاده مناسبتر از منابع اجتماعی موجود در جامعه.. 107

3-5-1-2-8- استفاده از روشهای مؤثر.. 108

3-6- بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به كودك آزاری.. 109

3-7- موارد تلقی جرم در صیانت از كودكان در قوانین جمهوری اسلامی ایران   111

3-7-1- هرگونه صدمه و اذیت و آزار كودكان.. 111

3-7-2-ممانعت از تحصیل كودكان.. 112

3-7-3-خرید و فروش كودكان.. 112

3-7-4-بی توجهی به سلامت جسمی و روانی كودكان.. 113

3-7-5- بهره كشی از كودكان.. 113

3-7-6- به كارگیری كودكان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی.. 113

3-8- ارتباط سازمان بهزیستی و دیگر ارکان ها.. 114

3-8-1- پلیس کودک.. 114

3-8-2-تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک.. 115

3-8-3- پیش بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان.. 116

3-9-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری.. 116

3-9-1-مشروعیت قانونی سازمانهای مردم نهاد.. 119

3-9-2-تعریف سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد.. 120

3-9-3-نقش سازمانهای غیردولتی در پیشگیری مشارکتی از کودک آزاری.. 121

3-9-4-حق دادخواهی سازمانهای مردم نهاد.. 124

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه:.. 127

4-1- نتیجه گیری.. 133

4-2- پیشنهادات.. 135

منابع و ماخذ.. 137

 

 

چکیده

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه ‌قضائیه در پیشگیری‌‌ از ‌‌جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی‌باشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه ‌قضاییه برای پیشگیری ‌از ‌جرم به حساب می‌آیند. از جمله سازمانهایی که با اقشار آسیب ‌‌پذیر جامعه و آسیب های ‌اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری‌ از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش‌‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه‌ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم‌ آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل‌های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب‌‌پذیر و تجدید ‌تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه‌ی بسیاری از جرایم و آسیبها را از بین می‌برد و از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. همچنین برای پیشگیری‌ از‌جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می‌باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به‌ خوبی امکان‌پذیر است. نتیجه آنکه می‌توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری‌ اجتماعی از جرم معرفی کرد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای و به روش  توصیفی، تحلیلی است. روش استفاده در جمع آوری اطلاعات روش كتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، کودک آزاری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی(پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابد و از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزه کار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است، اولین تجربه بزهکاری، یکی از مطمئن ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزه کاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول، اجرا بشوند. شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزه کاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند( الهیاری،1388، 48).

به هر ترتیب کار آمد ترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها، بعضی خصایص بزه کاران که بر اساس آن دچار بزه کاری مجدد میشوند،تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است، می تواند یکی از کار آمدترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها، فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش، روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی، مردم نیز به ایفای نقش می پردازند، این امر باعث می شود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از ارتکاب جرم شرکت نمایند و بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است(اقطاعی: 1393، 15).

1-2- بیان مسئله

آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقه ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می شود. کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر 18 سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود. بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است ، می توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود .

الف : انواع کودک آزاری:

1ـ کودک آزاری جسمی: مواردی چون كتك زدن با دست، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی، کشیدن گوش و موی سر، سیلی زدن، نیشگون گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، شلاق زدن، هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد( ذوالفقاری: 1381، ص39).

2ـ کودک آزاری روانی و عاطفی: مواردی چون تحقیر کردن، مسخره کردن، سرزنش، طرد نمودن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت‌آمیز، آزارهای کلامی، کنترل شدید و نامعقول و کلیه اقداماتی که کارکردهای روان شناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب می آید.

3ـ کودک آزاری جنسی: تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند. تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپیگری، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و … را شامل بشود.

4ـ کودک آزاری آموزشی: آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان، شیوه های تدریس، محتوای کتابها و … در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد. البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی (مثلاً تحقیر دانش آموز)همراه است، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و … از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود .

5ـ کودک آزاری اقتصادی: عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد. واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه، کار اجباری، تکدی گری، الزام به انجام کار درآمدزا در محیط خانه و … از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود.

6ـ کودک آزاری ناشی از غفلت: بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد، به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزه‌دیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیش بینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرم زا می نماید. از جمله این راه‌حلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیم بندی‌های علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری می باشد.

بی شک عمده ترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت های سنگینی را عهده دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می گیرد. از جمله وظایف و تکالیف این سازمان در راستای پیشگیری از بزه دیدگی کودک آزاری بوده که در سال های اخیر با راه اندازی مرکز امور آسیب دیدگان اجتماعی به این موضوع به صورت اختصاصی رسیدگی می‌کنند. در تعریف پیشگیری می توان گفت: در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت، صیانت و… آمده است( معین: 1363، 933).

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری در دو بعد به معنای پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و همچنین به معنی آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنین این واژه در مفهوم جرم شناسی، خارج از گستره نظام کیفری تحقق پیدا می کند و عبارت است از «هرگونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه، اقدام هایی است که جنبه ی کنشی داشته و با ماهیت غیرقهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران های جرم زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری اتخاذ می شود(نجفی ابرند آبادی: 1388: 525).

انریکوفری نخستین کسی بود که از پیشگیری و جانشین های غیرکیفری سخن به میان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهای نوین حقوق کیفری» در سال 1888 میلادی، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوه ی مبارزه با بزهکاری شد. او با ارائه یک برنامه ی وسیع اقدامات پیشگیرانه را به سوی تدابیر غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز هدایت نمود. براین اساس می توان گفت، پیشگیری از وقوع جرم براساس نظریات جرم شناسی پایه ریزی می شوند و لذا دارای تقسیم بندی متفاوتی است. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازهی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت شناسی جنایی، بزهدیده می تواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ما قبل جنایی باشد. انزوای بزهدیده، رفتارهای تحریک آمیز و وانمودکننده و یا بی احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد(عباسچی: 1380، 70).

تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا است و بر زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می‌دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است(ریموند: 1370: 120).

در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله ی بعد از وقوع جرم است. به این ترتیب پیشگیری در دو بخش کیفری و غیرکیفری و در تقسیم بندی غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی با هدف تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه و پیشگیری وضعی با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم درخصوص اقدامات پیشگیرانه تقسیم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

 1. مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری توسط محمد علی جاهد در سال 1389 در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری دارد كه در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است. حقـوق کودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل، چه در ایران و چه در سایر کشـورها و نیز در عـرصه بین الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد این ادعا اینکه، کنـوانسیون حقوق کودک در سال 1989 از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالی که تقریباً 40 سال قبل از آن یعنی در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود. بشر در طی تاریخ زیست جمعی خـویش معمـولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانین به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته، به طوری که این امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اینکه کودک به هر روی متعلق به والدین خویش است،  از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شرع اسلام به این کنوانسیون پیوست. بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مـراقبت های لازم را از آنان انجام دهند. اما علیرغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک بویژه کودک آزاری، وجـود داشت رفع کند .
 2. مقاله ای با عنوان اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم توسط سید حسن موسوی در سال در سال 1389 در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، آسیب های اجتماعی، كجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سـیال بـودن، همـواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آنها برنامه ریزی مناسب صورت گیـرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و كجروی همـواره در معـرض دگرگونیهای مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هایی متفـاوت، به خود گرفته اند. در این میان، از زمانی به زمان دیگر و از مكانی به مكانی دیگر تلقی كجروانه بودن یك پدیده نیز تغییر یافته است و به همین تناسب نیز سازمانها و دستگاه های مختلفی در زمانهای مختلف، برای ساماندهی به این امور در جوامـع مختلف فعال می شوند و برنامه هایی را نیز اجرا می كنند كه برخی از این سازمانها دارای وظایف اجتماعی، برخی انتظامی و برخی دیگر قضایی و… هستند. در ایران نیز سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی از جمله این سازمانها هستند. با توجه به وظایف پیش بینی شده در قانون تشكیل سازمان بهزیسـتی كشور، یكی از حوزه های فعالیـت سازمان بهزیستی حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی است. در این راستا برنامه های مختلفی در سطوح سه گانه پیشگیری ابتدایی، ثانوی و ثالث در سازمان تدوین و در سراسر كشور اجرا می شود. از جمله برنامه هایی كه در پیشگیری سطوح دومین و سومین با هدف انجام مداخلات تخصصی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی اجرا می شود، برنامه اورژانس اجتماعی اسـت كـه تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ویژگیهای مهم آن است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی كشور محدود به زمان و مكان خاصی نشده و رویكرد فعال جایگزین رویكرد غیرفعال شود.
 3. آقای حسنعلی موذن زادگان در سال 1393 مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال در مجله حقوقی دادگستری ارائه نمود. در این مقاله عنوان شد که، دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرت آموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، این گونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه ی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و… تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصون سازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم‌زا است و بر زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
 4. مقاله پیشگیری از وقوع جرم با رویكرد مددكاری اجتماعی توسط طلعت الهیاری در سال 1388 در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، سیاست جنایی و قوانین موجـود مـی توانـد بـه عنـوان اولین عامل مهم در كاهش جرم قلمداد شود به ویژه آنكه بر اساس بند 5 از اصل 156، قوة قضائیه مكلف است برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهـایی رادر داخل قوة قضائیه ایجاد كند و در این راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعی، باز پروری و اصلاح افراد مجرم و سازگار كردن آنان با جامعه متمركز كند. در واقـع تشریك مساعی قوای سه گانه در امر پیشگیری كارساز است. دومین عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در كشور است كه شامل دو دسته: 1. نهادهای بازپروری و اصلاح افراد مجرم؛ 2. سـایر نهادهـای موجـود از جملـه كلیـه تشكیلات دولتی، خصوصی و مردمی است. با توجه به وضعیت موجود شایسته اسـت كه این نهادها مورد بازنگری قرار بگیرند از جمله زندانها، مراكز اصلاح و بـازپروری كه چنانچه سیستم آنها به نحوی تغییر كند كه به شخصیت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگی وی با توجـه بـه نـوع جـرم از نقطـه نظـر روانشناسـی، مـددكاری اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به صورت تخصصی مورد اصلاح و بازپروری واقع شود از افزایش تعداد افراد مجرم پیـشگیری می گردد. سومین عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدوتولد تا جوانی تحـت نظـر نهادهای مرتبط قرار بگیرند در پیشگیری از جرم مؤثر است. پیشنهاد می شود كه همة كودكان از بدو تولد تا سن 6 سالگی از نظر رسـیدگی بـه وضـعیت بهداشـت و سلامت و بهزیستی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكی و سـازمان بهزیستی قرار داشته باشـند. ایـن كـار از طریـق برنامـه ریزی واحدهای مددكاری اجتماعی در وزارت بهداشت یا سازمان های تابعه در سطح كشور امكان پذیر اسـت. از سن 6 سالگی تا 18 سالگی تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرنـد و نه فقط از نظر سواد آموزی بلكه از نظر پرورشی هم مورد توجه واقع شوند. این كار از طریق برنامه ریزی دفاتر مشاوره و مـددكاری اجتمـاعی در مدارس سراسر كـشور امكان پذیر می باشد. شایسته است در سیستم آموزش و پرورش تغییرمناسب حاصل شود؛ زیرا سیستم فعلی كه مبتنی بر قبولی ومردودی است مربوط به یك صد سـال گذشته می باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پایان تحصیلات دبیرسـتانی قـادر بـه اداره امورزندگی خود به طور مستقل نمی باشند. وزارت آموزش و پـرورش بـرای هـر دانش آموز مدت 12 سال فرصت دارد تا ذهن دانش آموزان را از آلوده شدن به بـزه و عمل خلاف قانون برای هر دوره از زنـدگی دانـش آمـوز كـاملاً پـاك گردانـد. ایـن امرتوسط انجمن اولیـا و مربیـان بـا همكـاری روان شناسـان، مـددكاران اجتمـاعی و مشاوران در مدارس امكانپذیر است. بدون تردید نقش نیروی انتظامی در سطح كشور بسیار با اهمیت و پر رنگ است بـه ویژه آنكه اخیراً نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایـران بـا اسـتفاده از نیروهای متخصص از جمله مددكاران اجتماعی كه مشكلات خانواده هـا را پیگیـری می كند فعالیت بسیارچشمگیری داشته است.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 1. سازمان بهزیستی چگونه می تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه کودک آزاری تاثیر داشته باشد؟
 2. انواع کودک آزاری در جهان و ایران کدامند؟
 3. انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی چه می‌باشند؟
 4. کدام یک از این پیشگیری‌ها به قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال بوده است؟

1-5- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

 1. به نظر می‌رسد که سازمان بهزیستی در سال های اخیر با توجه به پیگیری لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و راه اندازی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی (اورژانس اجتماعی123) می تواند در جهت پیشگیری از بزه کودک آزاری نقش بسزایی داشته باشد.
 2. انواع کودک آزاری را می توان کودک آزاری جسمی، کودک آزاری روانی و عاطفی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری آموزشی کودک آزاری اقتصادی و کودک آزاری ناشی از غفلت نام برد.
 3. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا است، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می‌دهد و در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
 4. در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله ی بعد از وقوع جرم است.

1-6- اهداف تحقیق

پس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش می توان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی و تبیین جایگاه و نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری» می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 166

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: حقوق