ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

استاد راهنما :

دکتر عباس ادهم

زمستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1)مقدمه. 3
1-2) بیان مسئله. 3
1-3) ضرورت انجام پژوهش… 6
1-4) اهداف پژوهش… 6
1-5) فرضیه‌های پژوهش… 7
1-6) روش پژوهش… 6
1-7) قلمرو پژوهش… 7
1-8) جامعه و نمونه آماری.. 7
1-9) روش گردآوری اطلاعات.. 7
1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. 8
1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش… 8
1-12) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش
2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11
2-1-1) مقدمه. 11
2-1-2) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. 11
2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12
2-1-4) نظریه‌های مدیریت سود. 13
2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17
2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18
2-1-7) انواع مدیریت سود. 21
2-1-8) انگیزه‌های مدیریت سود. 23
2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24
2-1-8-2) طرح‌های پاداش مدیران. 24
2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25
2-1-8-4) هزینه‌های سیاسی.. 25
2-1-8-5) انگیزه‌های مالیاتی.. 26
2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. 26
2-1-8-7) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. 27
2-1-8-8) اندازه شرکت.. 27
2-1-8-9) ساختار مالکیت.. 28
2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF) 28
2-1-8-11) سایر محرکها 29
2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29
2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29
2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30
2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30
2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32
2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33
 
2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38
2-2-1) مقدمه. 38
2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 39
2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40
2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. 42
2-2-4-1) گزینش نادرست.. 43
2-2-4-1-1) غربال کردن. 44
2-2-4-1-2) علامت دادن. 45
2-2-4-2) خطر اخلاقی.. 45
2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 46
2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48
2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) 48
2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….49
2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام. 49
2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام. 50
2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش… 50
2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53
2-3-1) مقدمه. 53
2-3-2) چرخه عمر شرکت.. 54
2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54
2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55
2-3-3-2) مرحله رشد. 55
2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ. 56
2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56
2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57
2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه. 78
3-2) روش پژوهش… 78
3-3) فرضیه‌های پژوهش… 78
3-4) مدل مفهومی پژوهش… 79
3-5) جامعه و نمونه آماری.. 79
3-6) قلمرو پژوهش… 80
3-7) روش گردآوری اطلاعات.. 80
3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 90
4-2) یافته‌های توصیفی.. 91
4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش… 95
4–4) آزمون ضریب همبستگی.. 96
4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش… 97
4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. 97
4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش… 99
4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش… 100
4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش… 100
4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش… 103
4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 105
4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 107
4-10) خلاصه فصل چهارم. 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1) مقدمه. 110
5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش… 110
5-3)بحث و نتیجه گیری.. 111
5–4) محدودیتهای پژوهش… 112
5–5) پیشنهادهای پژوهش… 113
5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 113
5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 114
منابع. 116
پیوست.. 121
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
 
جدول(2-1) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها 42
جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی.. 69
جدول(4-1): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4-2): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4–3): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد. 94
جدول(4–4): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ. 94
جدول(4-5): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول. 95
جدول(4-6): نتایج آزمون كولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 95
جدول(4-7): نتایج آزمون ضریب همبستگی.. 96
جدول(4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش… 97
جدول(4-9): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن.. 99
جدول(4-10): آزمون همخطی فرضیه‌های پژوهش… 99
جدول(4-11): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش… 101
جدول(4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
جدول(4-13): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش… 104
جدول(4-14): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 106
جدول(4-15): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 107
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار(2-1) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 51
نمودار (2-2) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 52
نمودار (2-3) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 55
نمودار(4-1): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش… 100
نمودار(4-2) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش… 102
نمودار(4-3): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش… 104
نمودار(4-4): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش… 106
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وكینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفكیك شركت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر:  رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت
 فصل اول
کلیات پژوهش
1-1)مقدمه
گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
1-2) بیان مسئله
مطالعات نشان می‌دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).
تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد كه مدیران و بازار اطلاعات یكسانی درباره شركت دارند.  بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شركت را یكسان تحمل می‌كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شركت برابر است با كل عدم اطمینان درباره شركت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یك اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شركت آگاهی داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شركت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، كثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شركت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شركت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعی شركت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی كاهش یابد (احمدپور و عجم، 1389).
 
یكی از نكات مهمی كه همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، بحث كارایی بازار است كه بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعكس می‌كنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار كارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان كرد كه در آن یكی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه بسیاری از افرادی كه اقدام به سرمایه گذاری می‌كنند، مردم عادی هستند كه تنها راه دسترسی آن ‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است كه از جانب شركت‌ها منتشر می‌شود. یك نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست كه در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شركت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی كه در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند كه از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی كه قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).
باتوجه به اینكه سود یكی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.
یكی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ كنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی كه منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می‌كند ممكن است سود را طوری گزارش كنند كه با هدف تأمین منافع عمومی استفاده كنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی كه انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاكید كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشی می‌شود كه مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهای مالی می‌شود، درحالی كه صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشكلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشكالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).
تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌كنند. اینگونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌كنند، به پیری می‌رسند و درنهایت می‌میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می‌كند كه شركت‌ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌كنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شركت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شوند. موسسات و شركت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌كنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شركت‌ها منعكس می‌شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شركت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).
ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
تعداد صفحه : 152
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***