فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره میکند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دكتر جعفري لنگرودي در معني «حسن نيت» مي‌نويسد : «وضع فكري كسي كه به عمل حقوقي يا مادي (كه منشأ‌ اثر حقوقي است) از روي اشتباه اقدام مي‌كند و تصور دارد كه عمل او وفق قانون است و حال اين كه موافق قانون نيست»[8].

حسن نيت را بر اساس تعريف ارائه شده اين طور مي‌توان تعريف كرد :‌«حسن نيت عبارت است از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد يا اجراي قرارداد و ناآگاهي از موضوعاتي كه شخص را در مظان اتهام قرار مي‌دهد. به بيان ديگر، اعتقاد دروني فرد به صحت عمل حقوقي خويش[9]

برخي از نويسندگان دو معني متفاوت براي حسن نيت استنباط كرده‌اند. به گفته ايشان در معني اول داشتن حسن نيت به معني جاهل بودن از موضوعاتي كه فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معني دوم عبارت است از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته‌اند كه آنچه در فرانسه و آلمان مطرح است معني دوم است تعريف ماده (1/6) 103-2، (UCC) كه مقرر داشته :‌ «حسن نيت در مسائل تجاري عبارت است از داشتن صداقت واقعي و رعايت موازين تجاري كه در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعايت مي‌شود.» نيز مبتني بر معناي دوم است. در عمل نيز معناي دوم بيشتر مدنظر واقع شده است[10].

در عقد بيمه ‌به طور مصداقي حسن نيت اينگونه تعريف شده است كه «حسن نيت يعني فرد اطلاعاتي كه در انعقاد قرارداد يا نحوه آن تأثير دارد در اختيار طرف ديگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء‌ نيت در بيمه شامل ندادن اطلاعات موثر و بيان خلاف واقع مي‌شود.

نويسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجراي اعمال حقوقي و؛

-باور نادرست و بدون تقصير به وجود يا عدم يك واقعه، يك حق یا يك قاعده حقوقي[12].

دو كاركرد مستقل براي حسن نيت ذکر کرده اند:‌ در كاركرد نخست، حسن نيت به عنوان يك قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان يك اصل كلي در كليه اعمال حقوقي و به ويژه در انعقاد، اجرا و تفسير قراردادها حكومت دارد. در كاركرد دوم كه در برخي ديگر از حوزه‌هاي حقوق همچون اموال و مالكيت، اسناد تجاري، نكاح و غيره حاكم است، حسن نيت به عنوان يك مبناي حقوقي توجيه كننده براي حمايت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به كار مي‌رود كه ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهي شخص است[13]. اين معناي حسن نيت در قانون مدني ايران نيز ضمن مواد مختلفي مورد توجه واقع شده است.

 

 

بند دوم :‌ حسن نيت در نظام كامن لو

اصطلاح حسن نيت در جهان حقوقي طرفداران و مخالفاني داشته است. اين اختلاف نظر در جريان تدوين كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (وين، 1980) نيز مي‌توان مشاهده كرد.

نمايندگان كشورهايي نظير فرانسه، آلمان اصرار داشتند كه رعايت اصل حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي در كنوانسيون گنجانده شود. در مقابل، نمايندگان برخي از كشورها از جمله كشورهاي گروه كامن‌لو با بيان اين كه حسن نيت، مفهومي مبهم و انتزاعي و اخلاقي است كه نبايد وارد قلمرو حقوق شود و تكليف حقوقي براي اشخاص ايجاد كند، با آن مخالفت كردند[14].

دليل ديگر مخالفت اين بود كه واژه حسن نيت يك مفهوم بسيار مبهم است كه لاجرم منجر به تفاسير مغاير و متفاوت در دادگاه‌هاي داخلي خواهد شد. زيرا دادگاه‌هاي ملي كه اين مقرره را اعمال مي‌نمايند ضرورتاً تحت تأثير سنتهاي اجتماعي، حقوقي خود هستند[15]. بر اثر بروز اين اختلافات، به موجب ماده 7 كنوانسيون، اصل حسن نيت تنها در خصوص تفسير قرارداد پذيرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد.

محاكم ايالات متحده در مقام تبيين حسن نيت، غالباً اين مفهوم را در نظر دارند كه حسن نيت يكي از اصول بنيادين حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم كلي است كه اشكال مختلف سوءنيت را محدود مي‌كند و از سوء استفاده طرفين قراردادي نسبت به فرصت‌ها و امتيازات مورد اغماض، ممانعت به عمل مي آورد[16].

در حقوق انگليس، تا به امروز هيچ قاعده كلي كه در طرفين را به رعايت حسن نيت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتي، در كامن‌لوي انگليس، حسن نيت به عنوان يك اصل حقوقي كلي به رسميت شناخته نشده است[17].

به طور سنتي حقوقدانان انگليس، بر پذيرش كلي از حسن نيت در قراردادها اظهار نظر نكرده‌اند. و هر گاه عقيده‌اي در اين زمينه ابراز شده است، غالباً به در پيش گرفتن ديدگاه منفي تمايل داشته‌اند. و دلايلي را كه براي اين ديدگاه منفي ارائه‌ مي‌نمايند بدين شرح است :‌

اول – حسن نيت يك مفهوم مبهم است كه محدوديت‌هاي نامشخص و بي‌ضابطه را در حقوق قراردادها  تحميل مي‌كند[18].

دوم – پذيرش و اجراي حسن نيت مستلزم تحقيقات شاق از دلايل و انگيزه‌هاي خاص طرفين قرار داشت. انگيزه‌ها در برخي موارد به سختي قابل شناسايي هستند، به گونه‌اي كه كشف دلايل واقعي يك طرف ممكن است مشكلات و مسائل گوناگوني را ايجاد كند.

سوم – اصل كلي حسن نيت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور يكسان بر آن‌ها حكومت مي‌كند؛ به اين معنا كه حسن نيت در معاملات ذاتاً رقابتي و متضمن رفتار فرصت‌طلبانه بر طرفين قرارداد تحميل مي‌شود و اين، خود، خلاف انصاف است[19].

مخالفان اصل حسن نيت معتقدند در حل مسائلي كه در كشورهاي ديگر توسط اصل ياد شده حل میشود، کامن لو داراي شماري از قواعد  عيني و ملموس است. بنابراين، در اين سيستم حقوقي به قاعده نامأنوس حسن نيت نيازي نيست.[20]

برخي مؤلفين حقوق انگليس كه سردمدار آنها «رافائل پاول» است پذيرش اصل حسن نيت را مفيد و موثر مي‌دانند و معتقدند اين امر محاكم انگليسي را قادر مي‌سازد تا از توسل به ترفندها و پيچ‌ و خم‌ها جهت اثر بخشيدن به معناي عادلانه در هر مورد خاص خودداري كنند. به نظر پاول، پذيرش حسن نيت در برخي مواقع بسيار ديدگاه قدرتمندتر و موثرتر از ابزارهاي سنتي انگليس در نيل به انصاف و عدالت قراردادي است[21].

با وجود نگرش مثبت برخي مؤلفين حقوقي براي پذيرش اصل حسن نيت، ديدگاه منفي همچنان بر گستره قراردادها حكومت داشته و مانع از ايجاد اين اصل شده است.

البته از برخي مقررات استنباط مي شود که اصل مزبور در موارد خاصي مورد پذيرش قرار گرفته است كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي‌نماييم.

– قانون شروط قراردادي غيرمنصفانه مصوب 1977

اين قانون در شمار قوانيني است كه به دادگاه صلاحيت مي‌دهد تا در قراردادهاي داراي شروط غيرمنصفانه و مخالف با حسن نيت مداخله كنند. اين قانون در صدد برخورد با شروط محدود كننده مسئوليت در قراردادهاي مصرف كننده است.

– دستورالعمل جامعه اروپا كه در پنجم آوريل 1993 درباره شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده تدوين شده از همه كشورهاي عضو از جمله انگلستان تقاضا كرد تا قوانيني را در اين زمينه تصويب كنند.

در اين دستورالعمل اگر شرطي خلاف حسن نيت و به صورتي غيرمنصفانه در قرارداد درج شود،  دستورالعمل آن را غيرقابل اجرا اعلام مي‌كند.

– مقررات شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده

در پي درخواست دستورالعمل شوراي اتحاديه اروپا، انگلستان در سال 1994 مقررات شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده را به تصويب رساند (البته جهت مطابقت بيشتر با دستورالعمل، اين مقررات در سال 1999 تجديدنظر شد). اين مقررات كه با هدف تعديل و تحديد شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف‌كننده تنظيم شده است، شروطي را در بر مي‌گيرد كه باحسن نيت در معاملات منافات داشته باشد و باعث ايجاد عدم تعادل جدي بين حقوق و تعهدات طرفين شود[22].

حسن نيت در آمريكا با مقبوليت بيشتري نسبت به انگليس روبروست در قانون متحدالشكل تجاري اين كشور ملاك‌هاي متعددي براي حسن نيت ارائه شده است.

در ماده 102-1 قانون متحدالشكل آمريكا (U.C.C) يك تعريف عام از حسن نيت آ‌مده كه عبارت است از: «صداقت عملي و عيني در رفتار يا معامله». به علاوه حسن نيت در اين قانون به معناي رعايت استانداردهاي معقول و متعارف معامله منصفانه در تجارت نيز مي‌باشد.

بند 9 ماده 102 مي‌گويد :‌ »شخص با حسن نيت شخصي است كه جاهل به اينكه اين بيع، مستلزم تجاوز به حق ديگري است، باشد.»

برخي از حقوقدانان معتقدند[23] حسن نيت در قانون اخير به طور ايجابي وظايفي براي متعاملين ايجاد مي‌كند، مثلاً آن‌ها را ملزم مي‌كند كه نواقص را اصلاح و ترميم كنند و در صورت تغيير شرايط قرارداد را تعديل نمايند.

 

بند سوم: مفهوم انصاف

الف: ‌تاريخچه انصاف

در قرن‌هاي 12 و 14 ميلادي با استقرار دادگاه هاي كامن‌لو به تدريج قواعد آن غير منعطف، سخت گرديد. نارضايتي ها سبب شد كه يك حقوق موازي با كامن‌‌ لو در قرن 15 ميلادي شكل بگيرد كه قواعد انصاف[24] نام گرفت. رقابت بين دو حقوق كامن‌لو انصاف منجر به صدور فرماني از پادشاه انگلستان[25] شد، كه در اثر آن سازش ميان دو حقوق برقرار گيرد و براي هر يك شرايطي مقرر شد. در نتيجه دو حقوق در كنار يكديگر باقي مانده و هر يك از حوزه‌اي از روابط حقوقي را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه يكديگر دخالت ننمايند.

اين مصالحه سبب شد كه انصاف در حقوق انگلستان تثبيت شده و روز به روز بر استحكام قواعد خود بيافزايد. پس از آن و تا سال 1827 انصاف كه ديگر توسط قضات حقوقدان‌ مديريت مي‌شد، توانست به خود شكل يك نظام مبتني به اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتني بر وجدان قاضي دوري كند[26]. پس از آن دو قانون در سال‌هاي 1873 و 1875 به تصويب رسيد كه به موجب آن دادگاه‌هايي با صلاحيت عام در انگلستان تأسيس شد، كه از دل آن‌ها دادگاه عالي عدالت به وجود آمد که نماد اصلي حقوق انگلستان و صلاحيت عام و گسترده قضات انگليسي است. قانون اول همچنين مقرر مي‌داشت كه در هر مورد كه ميان قواعد كامن‌لو و انصاف اختلاف و معارضه‌اي (conflict) پيش آيد، قاعده انصاف اولويت پيدا مي‌كند[27]. بدين ترتيب، انصاف توانست بخش مهمي از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، ديگر كشورهاي تابع نظام كامن‌لو نيز از همين الگو تبعيت كردند[28].

 

ب:  تعريف انصاف

فرهنگ Black مفهوم Equity را عدالت مبتني بر انصاف دانسته و Equity، به قسط عدل و انصاف ترجمه شده[29] است در اصطلاح حقوق انگلستان، انصاف‌، همچنين به معني تفكر مبتني بر رفتار يكسان با دو طرف دعوا بود. در اين حقوق انصاف همچنين به معني شاخه‌اي از حقوق است كه توسط دادگاه‌هاي مهرداري (court of chancery) در انگلستان اجرا مي شود.

 

ج: قواعد انصاف

انصاف در طي دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدي پيچيده را براي خود ايجاد نمايد كه مبنا و اساس رسيدگي‌هاي آن قرار گرفته است. اين قواعد، اصولي نيستند كه الزاماً بايد در هر دعوي اعمال شوند، بلكه راهنمايي هستند در اعمال صلاحيت دادگاه انصاف و صدور رأي، از اين قواعد به Maxims ياد مي شود. و با هدف وصول به عدالت و انصاف تدوين گرديده‌اند.امروزه برخی از این قواعد متروک مانده و اجرا نمی گردند، ولی برخی دیگر همچنان باقی مانده و در دادگاه ها مجری بوده و در هر دعوایی که در این دادگاه ها مطرح می شود به عنوان راهنمای قضات در رسیدگی و تصمیم گیری عمل می نمایند. از ميان اين قواعد 12 قاعده از قواعد متداول است كه بيشتر مورد استناد قرار مي‌گيرد. از جمله آنها اینکه: كسي كه از انصاف كمك مي‌‌خواهد بايد خود منصفانه عمل كند. تأخير انصاف را زايل مي‌كند. انصاف دنباله رو حقوق است و….[30].

امروزه كامن‌لو و انصاف در هم ادغام شده و قضات در استناد به كامن‌لو يا آ‌راء‌ دادگاه مهرداري آزادند برخي از قضات نيز براي گسترش اصول جديد به انصاف تلاش نموده‌اند كه با بي توجهي حقوقدانان مواجه شده چرا كه امروزه اين كار، به عهده پارلمان است[31].

بر اساس اين قواعد، انصاف تمايل خود را به قانونمند شدن خويش از يك طرف و پيروي از اصولي كه كمتر با قواعد كامن‌لو همخواني داشت نشان داد. به علاوه، انصاف توانست با تكيه بر اين اصول تمايل منصفانه خود را به طور صريح‌تر ابراز دارد.

 

بند چهارم :‌ جايگاه حسن نيت و انصاف در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه

الف:  جايگاه حسن نيت و انصاف در نظام حقوقي ايران

درحقوق ايران نيز مانند حقوق انگلستان، حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي كه طرفين را به رعايت صداقت و اخلاص در معامله ملزم كند مورد پذيرش مقنن و رويه قضايي قرار نگرفته. از اينرو نمي‌توان رفتار طرفين قراردادي را بر اساس اصل حسن نيت سنجيد و ارزيابي كرد. چنين وضعيتي ناشي از سابقه نداشتن آن در فقه اماميه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ايران است. بنابراين بايد گفت همان طور كه در حقوق انگليس با وجود مباحث فراوان تا كنون قاعده حسن نيت پذيرفته نشده است، در حقوق قراردادهاي ايران نيز چنين اصلي نمي‌تواند به عنوان يكي از قواعد اساسي و بنيادين (آن‌گونه در حقوق نوشته جريان دارد) به شمار رود. با اين حال به پشتوانه وجود ريشه‌هاي فقهي و مباني اخلاقي، عقلي و عرفي در اين اصل و تأثيراتي كه اين منابع در روابط حقوقي و حقوق اشخاص دارند، به نظر مي‌رسد قانونگذار به كليت اين موضوع بي‌اعتنا نبوده و آن را در روح قوانين و مقررات ملحوظ داشته است.[32]

تا قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382، جز در يك مورد قانونگذار ايران در هيچ يك از قوانين موضوعه صراحتاً به حسن نيت را به رسميت نشناخته بود كه اين مورد نيز در اصلاحات بعدي حذف  گرديد. در اين مورد كه در آن صراحتاً به حسن نيت اشاره شده، ماده 6 قانون صدور چك مصوب 1344 بود كه به موجب قانون صدور چك سال 1355 نسخ گرديد. اين ماده اعلام مي‌كرد : «در كليه موارد مذكور در مواد فوق، هرگاه صادر كننده چك حسن نيت خود را به اثبات برساند تعقيب موقوف مي‌گردد».

قانونگذار در قانون تجارت  الكترونيك مصوب 1382 كه قانون خاصي است به حسن نيت اشاره كرده به موجب ماده 3، در تفسير مقررات قانون مزبور بايد به رعايت لزوم حسن نيت توجه شود؛‌ چنان كه ملاحظه‌ مي‌شود ماده مزبور تنها به رعايت حسن نيت در تفسير قانون اشاره كرده است، نه در معاملات اما در ماده 35 مقرر شده است: «اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود» گرچه ماده مزبور به طور صريح به لزوم رعايت حسن نيت در مرحله انعقاد اشاره نكرده است، به نظر مي‌رسد اين امر با توجه به اطلاق ماده قابل استفاده است.

در عقد فضولي طرف اصيل در صورت جهل به فضولی بودن معامله به دليل داشتن حسن نيت حق دارد كه براي گرفتن ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي گرفتن ثمن را خواهد داشت (ماده 263)[33].

موارد مربوط به وطي به شبهه (مواد 1164 و 1165 ق.م) نيز از موارد رعايت حسن نيت مي‌باشد زيرا وطي كننده باحسن نيت عمل كرده و اعتقاد به صحت عمل خود داشته است.

علاوه بر موارد ذكر شده كليه مواد قانوني كه در رابطه با رعايت صداقت و پرهيز از فريبكاري، عدالت و انصاف و عدم زيان ناروا و سوء استفاده از حق را مي‌توان نشانه‌هايي از لحاظ شدن كليت حسن نيت در قوانين و مقررات دانست.

 

ب : جايگاه حسن نيت و انصاف در فقه اماميه

آياتي در قرآن كريم وجود دارد كه به رعايت حسن نيت و انصاف در معاملات، پافشاري و مسلمانان را بدان تشويق مي‌كند كه به ذكر چند مورد آن بسنده مي‌كنيم.

-آيات 8 و 9 سوره الرحمن مي‌فرمايد :‌ «لا تطغوا في الميزان و اقيمو الوزن بالقسط و لاتخسروا الميزان».

«اي بندگان! هرگز در ميزان عدل تعدي نكنيد و هر چيزي را به ترازوي عدل و انصاف بسنجيد ودر ميزان، كم‌فروشي و نادرستي نكنيد.» در اين آيات رعايت تعادل بين عوضين لازم دانسته شده به عبارتي بايع بايستي هنگام تسليم از مقدار مورد معامله نكاهد، و در اجراي قرارداد حسن نيت را رعايت نمايد.

-در سوره مطففين آمده است: «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون»؛ «واي به حال كم فروشان! آنان كه چون به كيل، چيزي از مردم بستانند تمام ستانند و چون چيزي بدهند، در كيل و وزن به مردم كم دهند» آيات مذكور به حرام بودن عوض ناقص و كمتر در معامله دلالت دارند. اين مضمون در آيه 85 سوره هود نيز آمده است.

-آيه 282 سوره بقره درباره دين موجل و تشريفات آن، رعايت حسن نيت و انصاف را لازم مي‌شمارد؛ از جمله اين كه كاتب بايد به عدل و داد بنويسد؛‌مديون در موقع ديكته چيزي را از حق كم نكند و اگر بدهكار، سفيه يا ضعيف است؛ ولي او بايد به عدل املاء‌ كند[34].

آيات بسيار ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه همگي مي‌تواند مبنايي براي استخراج قاعده حسن نيت و انصاف باشد.

در رابطه با حسن نيت روايات بسياري نيز نقل شده است از جمله :

-حديث «….إذا بعت فأحسني و لاتخشي…»؛[35] هنگامي كه خريد و فروش مي‌كني، نيك عمل كن و نيرنگ نزن.

صدر روايت بيانگر ضرورت رعايت رفتار صادقانه و عادلانه و قسمت آ‌خر آن، بيانگر ضرورت پرهيز از فريبكاري در قرارداد و همچنين مبنايي براي لزوم رعايت حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار می آيد.

-در روايت آمده است كه «نهي النبي عن تلقي الركبان و نهي عن النجش»[36] «تلقي ركبان» آن است كه اشخاصي به استقبال كاروان مال التجار بروند و مال التجاره رابه كم تر از نرخ شهر بخرند. در اين صورت، فروشنده پس از ورود به شهر و اطلاع از قيمت واقعي كالا مي‌تواند معامله را فسخ كند.«نجش»‌آن است كه كسي نزد خريداران، قيمتي بيش از قيمت واقعي كالا را پيشنهاد كند، اما خود قصد خريد نداشته باشد و با اين عمل، خريداران را به خريد كالا ترغيب كند. اين دو عمل با حسن نيت و رفتار منصفانه در قرارداد مغايرند و به همين دليل پيامبر اسلام مسلمانان را از اين اقدامات نهي كرده است.

رواياتي كه مي‌تواند به مسئله حسن نيت و انصاف ارتباط پيدا كند بيشمار است و در آثار فقها نيز بسيار مي‌توان اين دونهاد را استخراج كرد كه ذكر اين موارد از حوصله بحث خارج است. در قواعد فقه قاعده‌اي به نام «قاعده العدل و الانصاف» مطرح شده است كه بيان مي‌دارد اگر به طور اجمال بدانيم كه مالي متعلق به دو نفر است و سهم هر يك مشخص نباشد آن مال بين آن‌ها نصف مي‌شود[37].

در آخر باید افزود محور همه مقررات و قواعد اسلامي عدالت و اخلاق است و حقوق اسلامي بر پايه اخلاق و رعايت ضوابط و معيارهاي آن پايه‌گذاري شده است. بحث اخلاق در دين اسلام به حدي اهميت دارد كه پيامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نيت و صداقت در گفتار و رفتار ناشي از آن همواره يكي از مباحث اخلاقي بسيار مهم بود و مورد تأكيد ائمه و علماي اسلام بوده است.لیکن در فقه امامیه  نيز مانند حقوق انگلستان، حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي كه طرفين را به رعايت صداقت و اخلاص در معامله ملزم كند مورد پذيرش فقها قرار نگرفته. از اينرو نمي‌توان رفتار طرفين قراردادي را بر اساس اصل حسن نيت سنجيد و ارزيابي كرد.

 

بند پنجم :‌ اصل حداكثر حسن نيت[38]

يكي از وجوه تمايز عمده بين قرارداد بیمه و ساير قراردادها، وجود اصل حداكثر حسن نيت است. اين اصل در بيمه از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. بيمه گزار و بيمه‌گر بايد با حسن نيت كامل و اعتماد متقابل با يكديگر عمل كنند.

اين اصل چنين ايجاب مي‌كند بيمه گزار بايد تمام اطلاعاتي را كه جنبه اساسي و مهم دارند در اختيار بيمه گر قرار دهد تا بدين طريق، بيمه‌گر به تخمين و تعيين حق بيمه بپردازد. مثلاً در بيمه آ‌تش سوزي بيمه‌گزار بايد كليه مطالبي كه با موضوع بيمه ارتباط پيدا مي‌كند كه از قبيل مشخصات و نوع مواد و اجناسي كه بيمه مي‌شود، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و اين كه داراي وسايل اطفاي حريق مي‌باشد و يا خير و غيره را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

البته بيمه‌گزار تكليفي به ابراز مواردي كه بعداً ممكن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، اين وظيفه به مواردي كه بيمه‌گزار «بايد مي‌دانست» (و درحال حاضر نمي‌داند) تسري پيدا نمي‌كند، بلكه شامل مواردي است كه شخص در هنگام بستن قرارداد بيمه از آن‌ها آگاه و مطلع است.

بنابراين وظيفه بيمه‌گزار بيان كامل «‌موارد مهم» است؛ يعني مواردي كه در تصميم‌گيري بيمه گر در ارزيابي دامنه خطر يا تعيين حق بيمه موثر است.

نقض اصل حداكثر حسن نيت در قرارداد بيمه معمولاً به دو صورت است :‌ مثبت و منفي. نقض مثبت وظيفه حسن نيت كامل، در اظهار موارد مهم، هميشه عمدي و با سبق تصميم است؛ در حالي كه نقض منفي به طور غيرعمدي صورت مي‌گيرد. نقض اين وظيفه در صورت عمدي بودن، قرارداد را باطل مي‌كند و در صورت غيرعمدي بودن قرارداد را قابل فسخ مي‌سازد و طرف ديگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام كند[39].

در مورد نقض مثبت وظيفه حسن نيت كامل، ماده 12 قانون بيمه ايران مقرر مي‌دارد :‌

«هرگاه بيمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده و يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود، حتي اگر مراتب مذكور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت، نه فقط وجوهي كه بيمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نيست، بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گزار مطالبه كند».

همچنين ماده 13 قانون بيمه ايران در خصوص نقض منفي وظيفه حسن نيت كامل اعلام مي‌دارد :‌

«اگر خودداري از اظهار مطالب يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود. در اين صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود. بيمه‌گر حق دارد با اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته، قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند…»[40]. در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم شود، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل ، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.[41]

در حقوق امروز غرب، به ويژه حقوق آمريكا و حقوق انگليس، مسئوليت پيش‌قراردادي مبتني بر اصل حداكثر حسن نيت در قرارداد بيمه كه يك تعهد خشك مبني بر ارائه كامل تمام اطلاعات اساسي را بر بيمه‌گزار تحميل كرده و بر اين اساس، حق يك طرفه ابطال قرارداد را از سوي بيمه‌گر ايجاد مي‌كند، تحول يافته است. قاعده كلي اين بوده كه بيمه‌گزار بايد تمام مسائل اساسي و اطلاعات موثر را نزد بيمه‌گر افشا كند و عدم افشاي اين اطلاعات اساسي منجر به بطلان يا ايجاد حق ابطال قرارداد براي بيمه‌گر است. ديدگاه جديد اين است كه در تمام موارد، عدم افشاي اطلاعات اساسي منجر به بطلان قرارداد نمي‌شود، بلكه در اين زمينه خود بيمه‌گر نيز بايد تحقيق لازم را براي كسب اطلاعات اساسي و تحصيل حقايق را به عمل آورده و اين وظيفه به تنهايي بر عهده بيمه‌گزار نيست. به عبارت ديگر، كوتاهي بيمه‌گر در تحصيل اطلاعات بيشتر و پي بردن به حقايق نبايد منجر به بطلان قرارداد يا به بيان بهتر، ايجاد حق ابطال براي او گردد. نتيجه اين كه رعايت حسن نيت، وظيفه هر دو طرف است نه فقط بيمه‌گزار.[42]

مفهوم اصل حداكثر حسن نيت، اولين بار، توسط قاضي لرد منسفيلد[43] در دعواي معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شد:

«بيمه، يك قرارداد مبتني بر تعهدات طرفين است…بيمه‌گر به اظهارات بيمه‌گزار خويش اعتماد مي‌كند… قرارداد بيمه بر مبناي اعتمادي جريان پيدا مي‌كندكه در آن، بيمه‌گزار شرايط و اوضاع و احوال مورد بيمه را از بيمه گر مخفي نگه نمي‌دارد…اگر اين مخفي نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهي بيمه‌گر در تخمين ريسك و خطر شود، مخفي نگه داشتن چنين شرايطي تقلب محسوب مي‌شود و در نتيجه، بيمه نامه باطل مي‌شود. هرچند اين كتمان ممكن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولي با اين همه بيمه‌گر فريب خورده است؛…زيرا ريسك و خطري كه در جريان است با خطري كه در زمان انعقاد قرارداد توسط بيمه‌گر استنباط شده متفاوت است»[44].

بنابراين اساس ديدگاه سنتي، نقض اين تكليف، يعني عدم افشاي اطلاعات اساسي، موجب ايجاد حق ابطال براي بيمه‌گر است. به اين قرارداد از ابتداي انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان يك عقد باطل نگريسته مي‌شود و در نتيجه، بيمه‌گر حق بيمه را باز مي‌گرداند، پرداخت‌هايي را كه طبق قرارداد صورت گرفته پس مي‌گيرد و از تمام مسئوليت‌ها مبرا مي‌شود.

به نظر مي‌رسد فسخ يا ابطال قرارداد به شرح فوق يك اقدام شديد و غيرمنصفانه است و اين حق، بيمه‌گزاران را از حمايتي كه آن‌ها خواستار آن هستند، محروم خواهد كرد؛ محروميتي كه اغلب بدون هر گونه خطاي واقعي از جانب بيمه‌گزار است. طرق جبراني براي عدم افشا يا قلب حقيقي مسائل اساسي از طرف بيمه گزار در ساير نظامهاي حقوقي به طور كلي از سختي و شدت كم تري برخوردار است.

بسياري از قضات ايالات متحده در جايي كه قرارداد بيمه ممكن است بر مبناي دادن اطلاعات نادرست تنظيم شده باشد، مايل به دادن حكم به فسخ جزئي[45] هستند يا ممكن است بالنسبه محدوديت‌هايي را در مسئوليت‌ بيمه‌گر ايجاد كنند. اقدامات مشابهي در ساير نظام‌هاي حقوقي اروپايي وجود دارد و فسخ يا ابطال كامل[46] قرارداد بيمه يا بيمه اتكايي درمقايسه با رويه محاكم انگلستان، كمتر رخ مي‌دهد. در طول دهه‌های متمادی، دادگاه‌هاي انگلستان رويكردي خشك نسبت به وظيفه حسن نيت اعمال مي‌كردند. در سال‌هاي اخير تعدادي از دعاوي وجود داشته‌اند كه در آن‌ها قضات اقدام شديد و نارواي حق فسخ را تأييد نكرده و رويكرد خويش را تعديل كرده‌اند[47].

در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهاي بيمه، بيشترين مسئوليت را بر عهده بيمه‌گزار قرار مي‌دهد تا بيمه‌گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممكن است از منظر عقل سليم، خلاف حسن نيت به نظر برسد[48].

1-Good faith

2-Fair dealing

[3] -Unidroit

[4] -Principles of European contract law (PECL)

[5] -ابراهيمي، يحيي، “مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قراردادها”، مجله حقوقي بين‌المللي، سال   بيست و  ششم، شماره 41، 1388، ص 62

[6] -Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 8 thedition (2004), Thomas on  Publication , USA, P.713

[7]– Honesty in fact in the conduct or transaction concerned.

[8] -جعفري لنگرودي، محمدجعفر ، (1377)، “ترمينولوژي حقوق”، چاپ نهم، تهران : كتابخانه گنج دانش، ص 14.

[9] – اصغري آقمشهدي، ابوئي، فخرالدين، محمدرضا، «حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران»، مجله انديشه‌هاي حقوقي، سال پنجم، شماره 12، بهار 1389، ص 32.

[10] – قشقايي، حسين، «شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام‌هاي حقوقي معاصر» تهران، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1378، ص 195

[11] – E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurane law, P.136

به نقل از اسكيني، نيازي شهركي، دكتر ربيعا، رضا، «مفهوم اصل حسن نيت و رفتار منصفانه»، فصلنامه حقوقي گواه، شماره 10، پاييز 86، ص 6

[12] -R. Guillien et J. Vincent, “lexiuede termes Jurdiques”, Paris, 1972

به نقل از صفايي، سيد حسن، و ديگران، حقوق بيع بين‌المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 46.

 

[13] -انصاري، علي، «حسن نيت در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه»، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشكده شهيد بهشتي، خرداد 1384، ص 26.

[14] -Honnold. John (1991) “ uniform Law for international sale the 1980 available at htpp://catalog. Swem.wm.edu/.

[15] -تفسيري به حقوق بين‌المللي (كنوانسيون 198 وين) همان، ج1، ص 133-134.

[16] -Farnsworth Allen, Good Faith performance and commercial Reasonableness under the U niform commercial code”, university of Chicago law Review no.30 P.55, available at htpp://www.jstor.org/pss/.

[17] -Zimmermann Reinhard (2003). “ Good Faith in Enropean contract law”, 3rd ed. Cambridge Press. P.39. available at : htpp://assets.cambridge.org/PDF.

[18] -Brown Sworth Roger & Howells Gaint (1999), “Good Faith in contract”, 5 th ed. ‘London. Ashgate Publishin Co.P.16

به نقل از آقمشهدی، ابوئی، همان، ص 34.

[19] -Brown Sworth, lbid, p.18

[20] – lbide

[21] -Powell Rafhael (1956). “ Good Faith in contracts”. 9 Current Legal Problems, p. 23.

به نقل از آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 34

[22] -آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 40

[23] -Paul.J.Powers, Defining the indefinable: Good faith and united Nations convention on contracts for the international sale of Goods, p8.

به نقل از اسكيني، شهركي، همان، ص 12

[24] -Mamims of Equity

[25] -Charles II

[26] -Hanbury and Martin : Modern Equity 14th edition, sweet & Manxwell. London

به نقل از: عادل، مرتضي، «قواعد ا نصاف در نظام كامن‌لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ماده 40، شماره 1، بهار 1389، ص 181

[27] -در ايالات متحده آمريكا نيز در اوايل قرن 20 دادگاه‌هاي كامن‌لو و انصاف ادغام شدند.

[28] -عادل، مرتضي، همان، ص 181

[29] -Black’s Law dictionary,op. Cit, 1990.P 540.

[30] – عادل مرتضي، همان، ص 183

[31] – رنه داويد، (1364)، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه سيد حسين صفايي و همكاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص 344.

[32] – ابراهيمي، يحیی، (1388) ،«مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد،تفسير و اجراي قراردادها»، مجله حقوقي بين‌المللي، شماره 41، ص 90

[33] – تيموري، مهدي‌، همان ص 65

[34] – آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 42

[35] – عاملی، حر محمدبن حسن ، (1409 هـ. ق)، وسايل الشيعه، ج 17، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ص 281.

[36] -نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، ص 476.

[37] -سيد محمدكاظم يزدي، القواعد، موسسه النشر الاسلامي، العاشر. 1412 ه.ق، ص 164

[38] -uberrimae fidie

[39] -ابراهيمي، يحيي، “مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قراردادها”، مجله حقوقي بين‌الملل،‌ سال بيست و ششم، شماره 41، ص 76.

[40] – در صورتيكه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زيان بار معلوم مي‌شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به اين معني كه خسارت به نسبت وجه بیمه دريافتي، قبل از ايجاد حالت جديد، و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل، حالت جديد، پرداخت مي‌شد تقليل پيدا مي‌كند.

[41] – کوشا، ابوطالب ، (1384)،«اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، شماره سی و ششم و سی و هفتم، ص66.

[42] -عبدي مصباح، يونس (مترجم)، «تغيير ديدگاه درباره اصل حسن نيت در قراردادهاي بيمه»، ماهنامه تازه‌هاي جهان بيمه، شماره 97، تير 1385، ص 19.

[43] -Lord Mansfield

[44] -Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch. 3 in Charles Mitchel and Paul Mitchel, Landmark cases in law of contract, Hart Publishing, 2008, pp. 57.95

به نقل از ابراهيمي، يحيي، همان، صفحه 78

[45] -Partial rescission

[46] -complete rescission

[47] -عبدي مصباح، پيشين، ص 21

[48] -ابراهيمي، يحيي، همان، ص 79