پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش شناخت میزان اثر بخشی تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا مناطق آزادتجاری- صنعتی بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی می باشد که غالباً درون یا مجاور یک بندر، ادامه مطلب…

By 92, ago