مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

رشته مدیریت آموزشی عنواننیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاهمدیران ارشد و كارگزاران آذر 1394   چکیدهپژوهش حاضر كه به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه گردآوری دادها، توصیفی و از نوع پیمایشی است، درنظر دارد آموزشهای مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394

        عنوان:بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394  چکیده:      هدف  اصلی این پژوهش بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایا ن نامه « ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و  تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم »

1393        چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی  معلمان  مرد آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، با شیوه پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی

رشته کتابداری و اطلاع­ رسانیگروه مدیریت و فناوری اطلاعاتبررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان مهر 1391چکیده  هدف اصلی این پژوهش بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی اثر شیوه تدریس انعکاسی بر مهارت­های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه

 تیرماه 93     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                     صفحه    فصل اول : کلیات پژوهش1-1 مقدمه…….. …….22-1 بیان مساله……….. ……………………………………………………………………………..55-1 ضرورت واهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………..73-1اهداف تحقیق ……………………………… ………………………………………………………………81-3-1 هدف‌های کلی پژوهش …………………………………………………………………………………….82-3-1اهداف ویژه پژوهش………….. …………………………………………………………………….84-1سوالات تحقیق…………….. ………………………………………81-4-1 سوالات  کلی تحقیق…………………………………………. …………………………………………………………..81-4-سوالات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان تاثیر شیوه تدریس بدیعه پردازی و شیوه رایج، بر یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی

 عنوان:بررسی میزان تاثیر شیوه تدریس بدیعه پردازی و شیوه رایج، بریادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندختر پایه ششم در درس علوم تجربی تابستان 1393      فهرست مطالبچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه 31-2. بیان مسئله 61-3. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته آموزش ریاضی مهر 93  چکیدهبا توجه به این که هندسه بخش مهمی از آموزش ریاضی در ایران و دیگر کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است، بنابراین یاد‌دهی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط رهبری تحول­ آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

دررشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت آموزشی عنوانارتباط رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتداییزن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز  پاییز1394 فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول:کلیات پژوهش1-1- مقدمه. 31-2- بیان مسأله. 61-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 81-4- اهداف پژوهش.. 111-5- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین هوش معنوی و مهارتهای تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه شهر تهران

رشته مطالعات برنامه ریزی درسی عنوانارتباط بین هوش معنوی و مهارتهای تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلیدر دانش آموزان متوسطه شهر تهراندی1393 چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوشیوه کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی

چکیدهحقوق بشر دریك برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع  انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد كه با ادامه مطلب…

By 92, ago