برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
در این تحقیق تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج سرمایه ای آتی شرکت ها ،مورد ازمون قرار گرفت .
برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است . به منظور آزمون
تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته ، معیار های کیوی توبین ،جریان های عملیاتی آتی ،
اندازه و اهرم مالی به عنوان متغیر های کنترلی در مدل آزمون مورد استفاده قرار گرفت .
قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1384 یا 1390می باشد . نمونه آماری این تحقیق 121 شرکت
از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید .
همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه ،آزمون t،f و دوربین واتسون
استفاده شده است .
نتایج به دست امده حاصل از ازمون جداگانه فرضیه های تحقیق با استفاده از سه مدل رگرسیون
خطی چندگانه ، بیانگر این است که بین متغیر وابسته مخارج سرمایه ای آتی با متغیر مستقل حجم
اقلام تعهدی و اجرای غیر اختیاری اقلام تعهدی ،رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد ،ولی بین متغیر
وابسته مخارج سرمایه ای آتی با متغیر مستقل اجزای اختیاری اقلام تعهدی از نظر آماری رابطه معنا
داری وجود ندارد. 
به عبارت دیگر تاثیر اقلام تعهدی بر متغیر مخارج سرمایه ای آتی شرکت ناشی از جز غیر اختیاری این
متغیر می باشد .
مقدمه :
گزارش های کالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم
آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سو آوری بنگاه اقتصادی است به منظور دستیابی
به این اهداف اندازه گیری و ارائه اطلاعات می بایستی به نحوی باشد تا بتواند نسبت به ارزیابی عملکرد
گذشته و سنجش توان سود آوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی را فراهم آورد .
تعداد صفحه :84
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته بندی : رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید