دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

) مدلهای کمی اندازه گیری سرمایه اجتماعی

الف) مدل اسنیجدرز

مطابق مدل اندازه سرمایه اجتماعی تابعی از مجموع ارزش منابع در اختیار اعضاء شبکه ضربدر احتمال اینکه اعضاء منابع را در اختیار فرد قرار دهند ( در صورتیکه فرد به این منابع محتاج باشد) می باشد.

 

در اینجا:

  • S,E,C= اندازه سرمایه اجتماعی، اگر i عضو شبکه A باشد.
  • A= مجموعه افراد شبکه ای که i عضوی از آن می باشد.
  • A= ارزش منابع در اختیار عضو
  • P= احتمال اینکه i بتواند این منابع را در اختیار بگیرد.

اندازه سرمایه اجتماعی قید شده در فرمول فوق، بستگی به سه عامل تعداد اعضای موجود در شبکه و اندازه ارزش منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه دارد به تعبیری هرچه شبکه گسترده تر و وسیع تر باشد، سرمایه اجتماعی تقویت گردیده و بالعکس. همین گونه اگر اندازه ارزش منابع و احتمال واگذاری منابع افزایش یابد، مقدار سرمایه اجتماعی به شکل تصاعدی افزوده می گردد (طلوعی، 2008: 27).

 

ب) مدل رابرت پاتنام

 

N  متغیر نشان دهنده تعداد اعضای هر گروه و i عضو دهنده شماره گروه مربوط می باشد.

به اعتقاد وی در یک جامعه مدنی، هم تعداد گروهها و هم تعداد اعضای آنها از متغیرهای بسیار مهم هستند. این گروهها می توانند در قالبهای صنفی و حرفه ای، گروههای سیاسی، کلوبهای جوانان و نظایر اینها باشند. پایین بودن تعداد N ، قدرت گروهها را برای دستیابی به اهداف خود، ممکن می باشد کاهش دهد و پایین بودن I نیز نشان دهنده ساخت نیافتگی آن جامعه می باشد (طلوعی، 2008: 27).

 

ج) مدل فوکویاما

بر اساس این مدل ریاضی و در نظر گرفتن چند متغیر مهم اجتماعی دیگر، ارتباط کامل تری را می توان برای محاسبه سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

متغیرهای موجود در این ارتباط ریاضی عبارتند از:

C ضریب انسجام داخلی گروه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

RP شعاع اعتماد در گروه

Rn شعاع بی اعتمادی به گروههای دیگر (طلوعی، 2008: 28).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد