دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

-تحقیقات داخلی

پایان نامه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-«حجم اقتصاد سیاه ایران طی سه دهه اخیر» به نگارش علی عرب مازیار که در رساله دکتری خود اقتصاد سیاه ایران را طی سه دهه اخیر اندازه گرفته می باشد،آن هم به گونه ای که بتوان شناخت بیشتری در مقایسه با دیگر مطالعات شبیه به این رهیافت پیدا نمود و به نتایج مهمی از چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر شکل گیری و تحول قاچاق (اقتصاد سیاه) و روش های مقابله با آن دست یافته می باشد.

2- درپژوهشی تحت عنوان«مطالعه تأثیر عوامل ژئوپلتیک مرز ارومیه بر قاچاق کالا در سال 78-79 »در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دافوس ناجا توسط دانشجو رسول خوشید فر و استاد راهنما دکتر عزت الله عزتی و مشاور آقای محمد حسن جواهرکیا به انجام رسیده دارای هشت فرضیه به تبیین زیر می باشد.1- معابر نفوذی تأثیر اساسی در قاچاق دارد.2- توسعه راههای مرزی از عوامل مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا می باشند.3-آمیختگی قومی ساکنین دو طرف مرز در ترویج قاچاق تأثیر دارد.4-مذهب مرزنشینان در امر قاچاق کالا تأثیر اساسی دارد.5- اختلاف فاحش درآمد ناشی از قاچاق بر درآمد،کشاورزی از عوامل مؤثر در اشاعه قاچاق کالا می باشد.6- توزیع مناسب پاسگاههای مرزی یکی از عوامل مؤثر در کنترل قاچاق می باشد.7- تجهیز پاسگاههای مرزی به وسایل متناسب در امر مبارزه با قاچاق مؤثر می باشد. 8 – بهره گیری از پرسنل متعهد در واحدهای مرزی در امر مبارزه با قاچاق مؤثر می باشد. در پایان پژوهش نتیجه گیری نموده ؛1-عموم عوامل ژئوپلتیک اعم از ثابت و متغییر در قاچاق از مرز ارومیه تأثیر داشته می باشد.2- معابر و گذرگاههای مرزی و اختلاف فاحش درآمد قاچاق بر کشاورزی و دامداری در منطقه مرزی بر قاچاق کالا از مرز ارومیه تأثیر داشته می باشد.3- معضلات بیکاری ،گسترش روز افزون مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شرایطی را فراهم آورده که روز به روز گرایش مرزنشینان به پدیده قاچاق بیشتر شده می باشد.4-عدم برنامه ریزی مسئولین جهت مقابله با قاچاق کالا و وجود معضلات دیگری مثل نارسائیهای قانونی مزید بر علت گشته می باشد.

3- در پژوهشی تحت عنوان«مطالعه تأثیر عوامل مؤثر در قاچاق کالا از مرز استان کردستان در دهه اخیر 82-72 »توسط دانشجو فریدون نصرتی پویانی و استاد راهنما سرتیپ دوم مروت آزاد بخت و استاد مشاور اقبال پاک طینت در قالب کارشناسی ارشد صورت گرفته به اندازه گیری متغییرهای مستقل عوامل ژئوپلتیک استان کردستان؛کیفیت وکمیّت نیروی انسانی، تجهیزات انتظامی استان، وضعیت اقتصادی و اشتغال استان کردستان، تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان، قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا و کیفیت اجرای آن، فرهنگ مردم استان کردستان و اندازه تأثیر گذاری آنان در قاچاق کالا از مرز استان پرداخته می باشد. و فرضیه های1- عوامل ژئوپلتیک استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.2- کیفیت وکمیّت نیروی انسانی وتجهیزات فرماندهی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.3- تشکیلات سازمان های شاکی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.4- وضعیت اقتصادی و اشتغال در استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.5- وضعیت سیاسی حاکم بر کشور عراق در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.6- قوانین موجود مبارزه با قاچاق کالای قاچاق و کیفیت اجرای آن در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.7- تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان سازمان کاشف در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.8-فرهنگ مردم استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.9-کیفیت ارائه خدمات پرسنلی به کارکنان مبارزه با قاچاق کالا در استان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد.10- تجمل و مصرف گرایی مردم در داخل کشور در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده می باشد. که فرضیه های (1،2،4،6،7،8) بعنوان فرضیه های مهم در این پژوهش انتخاب شده می باشد ودرپایان ضمن نتیجه گیری به ارائه کارهای مطلوب انتظامی در جهت مقابله با قاچاق کالا مبادرت نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد