دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می گردد که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژه نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکله های تحت اختیار شیلات و نیروهای مسلح .

2-3-7-1- 1-2- مبادی رسمی عام: مناطقی می باشد که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههای بین المللی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، و بازارچه های مرزی می باشد. که گمرک در آنها مستقر می باشد. درحال حاضر مبادی رسمی که از طریق آنها ورود و خروج کالا تحت عنوان کالای تجاری، مسافری، ملوانی، ورود موقت، صدور موقت، ترانزیت وکاپوتاژ انجام می شود به تبیین ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- گمرکات تجاری

این گمرکات در مرزهای دریایی، زمینی، هوایی مانند:گمرک شهیدرجایی بندرعباس، گمرک بازرگان ،گمرک مهرآباد، فرودگاه پیام در مورد ورود و خروج کالای تجاری اعم از واردات و صادرات، ترانزیت، ورود موقت اعمال مقررات می نماید.گمرکات مستقر در این مبادی برای کالای واردات قطعی، صادرات قطعی، واردات موقت و صادرات موقت و همچنین کالاهای خارجی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور می کند پروانه مربوطه را صادر می نمایند. شیوه هایی که شبکه قاچاق به مقصود ورود و خروج کالا بصورت قاچاق از گمرکات تجاری انجام می دهند معمولاً به تبیین ذیل می باشد. (بندهای مشروحه زیر مصداق های قانونی قاچاق هستند)

 • بیرون بردن کالای تجاری ازگمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی.
 • اظهار خلاف در مورد کالاها.
 • وجود کالای اظهار نشده درجوف کالاهای اظهار شده (جاسازی کالا درکالا).
 • اظهارکردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن کمتر می باشد با نام دیگر و اسناد خلاف.
 • ترخیص کالا ازگمرکات با بهره گیری از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف و با اسناد خلاف واقع.
 • خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ورود موقت وارد می گردد.
 • خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ترانزیت خارجی وارد می گردد.
 • تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
 • اظهار خلاف و ارائه اسناد خلاف در مورد ترانزیت خارجی.

وارد نکردن کالاهایی که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد. (محمودی،1388،ص76)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

 • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد