پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

فصل بندی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل اول گزارش پژوهش به طرح مساله و اهمیت آن ،اهداف پژوهش ،دامنه پژوهش ،و محدودیت‌ها‌ی پژوهش پرداخته شده می باشد .در فصل دوم ،ادبیات پژوهش گرد آوری و مورد مطالعه قرار گرفته و پس از مطالعه نقاط قوت وضعف به مطالعه معیارهایی که در ادبیات پژوهش در مورد نگهداری و تعمیرات به کار رفته اظهار شده می باشد وهمچنین در مورد ANP و  TOPSIS  فازی نیز مطالبی اظهار شده می باشد .در فصل سوم در مورد روش کلی انجام پژوهش وهمچنین جداول بدست آمده ومعیارهای نهایی شده به همراه وزن نهایی آنها مطالبی اظهار شده می باشد .در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی بدست آمده پرداخته شده و در فصل پنجم به تبیین نتایج بدست آمده پرداخته شده می باشد  وهمچنین پیشنهادات  در مورد تحقیقات بعدی اظهار شده می باشد .

1-8- تبیین واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

  • روش نگهداری وتعمیرات CM

یکی از متدهای به روز دنیا در نگهداری و تعمیرات به شمار می رود که در آن براساس برنامه زمانبندی مشخص کنترل و بازدیدهایی از نقاط مختلف ماشین شکل میگیرد وتعمیرات سطحی انجام شده واطلاعات جمع آوری شده جهت تصمیم گیری در مورد تعمیرات پیشگیرانه ثبت می گردد.

دراین نوع تعمیرات بر اساس بعضی از فاکتورهای تجهیز مانند صدا،ارتعاش وروغن و رسم نمودارهای حاصل از تجزیه وتحلیل این فاکتورها پیش بینی می‌کنند که قطعه تا چه مدتی دیگر می‌تواند کار کند ویا اینکه چه مشکل عمده ای را دارد که بایستی تعمیر گردد.در این پژوهش مقصود از تجهیز دستگاهی مشتمل بر چندین قطعه که این قطعات به یکدیگر وصل شده و وظیفه خاصی را انجام می دهند.بعنوان مثال پمپ هیدرولیک کوره 1 مشتمل بر 140قطعه می باشد که مجموع این قطعات تجهیز پمپ هیدرولیک کوره 1 را به وجودمی آورند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه