پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

– قابلیت دسترس

نسبت مدت زمانی که می‌توان از سیستم جهت انجام کار مورد انتظار بهره گیری نمود از کل زمان در اختیار را قابلیت دسترسی سیستم می‌گویند. نرخ قابلیت دسترسی عبارت می باشد از:

 

=  

 

که در اینجا[1]MTBFمتوسط زمان بین شکست و [2]MDT متوسط زمان توقف دستگاه می‌باشد..(Smith, D.J., Reliability, 2001)

-8-5-2ارزش افزوده

یک برنامه مناسب نگهداری و تعمیرات بایستی بتواند با کاهش در موجودی قطعات یدکی، کاهش در ضایعات تولید و روش شناسایی سریع خرابی، ارزش افزوده کسب کند.

موجودی قطعات یدکی:  بطور کلی، تعمیرات اصلاحی نسبت به سایر رو شهای تعمیرات، به قطعات یدکی بیشتری احتیاج دارد که در بعضی از موارد این قطعات بسیار گران هستند.

ضایعات تولید: خرابی ماشین‌آلات کلیدی و مهم در طی خط تولید، میتواند هزینه‌ها‌ی زیادی را بصورت ضایعات تولید ایجاد نماید . انتخاب استراتژی مناسب تعمیرات برای هر ماشین می‌تواند ضایعات تولید آنرا کاهش دهد.

شناسایی خطا : روش‌ها‌ی پیش‌بینی و تشخیص خطا که در تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه هست  می‌تواند به مهندسان تعمیرات کمک کند تا زمان و علل رخداد خرابی‌ها‌ را بفهمند . در نتیجه می‌توانند زمآنهای تعمیرات را کاهش و دسترس پذیری سیستم تولیدی را افزایش دهند. (معماریانی ، میرکاظمی‌ ، ماکویی ، جعفری ، رضایی نور 1387)

رویکرد اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر ارزش، مبتنی براین اصل می باشد که آرمان سازمان افزایش ثروت در آینده یا هر زمان دیگری می باشد و تاثیر فعالیت‌ها‌ی نت بر تغییر اندازه ارزش سازمان به عنوان معیار عملکرد نت مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. الزام تبدیل پیش بینی‌ها‌ به محاسبه ارزش، کوشش ویژه ای را می‌طلبد و از این رو این رویکرد، روش نسبتاً مشکلی می باشد.

رویکردهای ممیزی سیستم ، دسته دوم رویکردهای سنجش عملکرد نت می‌باشند. ممیزی یک بازدید کامل و جامع از ابعاد گوناگون سیستم نت نظیر سازمان، پرسنل، آموزش، برنامه ریزی، گزینش اطلاعات، سیستم‌ها‌ی اندازه گیری پاداش و … می‌باشد . نوعی از تکنیک ممیزی که توسط دوایت مطرح گردیده می باشد، سهم فعالیت‌ها‌ ی نت بر چهار عامل هزینه، وقفه، عملکرد تجهیزات و عمر سرمایه را می‌سنجد که در موفقیت کسب و کار سازمان تاثیرگذارند( Dwight R.A., 1994),

[1] Mean Time Between Failures

[2] Mean Down Time

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد