دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– مفاهیم قاچاق

به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانه آن ازکشور به مقصود نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. ماده29 قانون و آیین نامه امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به تبیین ذیل اظهار کرده می باشد: (زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،1375،ص18).

 1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
 2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده با اتکا به اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
 3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .
 4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
 5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
 6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده.

7.خارج یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ظرف مهلت مقرر ممنوع یا مشروط باشد.

 1. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر می باشد با نام دیگر یا بهره گیری از اسناد خلاف واقع برای این مقصود.
 2. بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گیری از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
 3. اظهار خلاف واقع در مورد کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.(بندا11 الحاقی مصوب 23/10/58 می باشد). (سیف،1387،ص11-ص12)

2-3-3-1- تعریف سازمانهای شاکی:

سازمان های هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز     می باشند.   (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری، 1388، ص25)

2-3-3-2- تعریف سازمان کاشف:

سازمانی می باشد که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی می گردند.  (همان ، ص25)

2-3-3-3- تعریف کاشف:

مأمور سازمان کاشف می باشد که رأساً یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب اقدام قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد. (همان، ص26)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

 • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد