دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

مدل بلوغ مدیریت استعداد

مدل بلوغ مدیریت استعداد یک چارچوب تشخیصی و تجویزی می باشد که به سازمانها اجازه می دهد تا وضعیت جاری تلاشهای خود در زمینه مدیریت استعدادها را ارزیابی کرده، آن چیز که را که بایستی در اقدام برای حرکت به وضعیت برتر انجام دهند شناسایی کرده، برنامه هایی را برای دستیابی به آنها طراحی کنند. مدل بلوغ مدیریت استعداد در راستای ارزیابی تشخیصی و خدمات ارائه شده برای یک نقشه راه موفق مدیریت استعداد در شرکت لور[1] به کار رفته می باشد.

این مدل مبتنی بر تحقیقات وسیعی می باشد که تئوری سازمانی تکنولوژی و پذیرش نوآوری و سیستم ها و رویه های مدیریت استعداد را پوشش می دهد. با بهره گیری از این پژوهش، این شرکت یک مدل چهار     مرحله ای در زمینه مدیریت استعداد را طرح ریزی کرده که در جدول زیر نشان داده شده می باشد.

در این مدل، گذار از یک گام به گام بالاتر، با بحران ویژه ای همراه می باشد که بایستی در جهت پیشرفت حل گردد. نخستین بحران ” افزایش تعهد سازمانی” می باشد. هنگامی که تعهد سازمانی به حد مطلوب برسد مرحله ابتکارها آغاز می گردد. برای گذار از مرحله ابتکارها به “مرحله توسعه”  نیازمند حل “بحران رهبری”       می باشیم.

هنگامی که بحران رهبری حل گردد، سیستم مدیریت وارد مرحله بعد، یعنی حرفه ای می گردد. در این مرحله سازمانها با بحران خود مختاری ( استقلال) رو به رو می شوند که پس از حل این بحران به مرحله آخر یعنی الگو شدن می رسند، سازمانها برای رسیدن به این مرحله بایستی بحران کنترل را حل کنند. آماده شدن برای این بحران به معنای این می باشد که ارزش واقعی مدیریت استعداد در سازمان درک و کل سازمان در این راستا همسو گردد (تاج الدین و معالی تفتی، 1387: 66-67).

[1]  Lore

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد