دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

تعاریف عملیاتی:

مدیریت استعداد: در این پژوهش واژه مدیریت استعداد از طریق پرسشنامه احمدی و همکارانش (1391) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

عدالت سازمانی: در این پژوهش واژه عدالت سازمانی از طریق پرسشنامه نیوهاف و مورمن[1] (1993) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سرمایه اجتماعی: در این پژوهش واژه سرمایه اجتماعی از طریق پرسشنامه ناهاپیت و گوشال[2] (1998)، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

1-9) طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی می باشد و تجزیه و تحلیل    فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش همبستگی، انجام می شود. شیوه گردآوری داده ها بر اساس مطالعات میدانی بوده و بدین مقصود از سه پرسش نامه استاندارد بهره گیری شده می باشد. بطوری که جهت سنجش متغیر مدیریت استعداد از پرسش نامه احمدی و همکارانش (1391)، جهت اندازه گیری عدالت سازمانی از پرسش نامه نیوهاف و مورمن (1993) و برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسش نامه ناهاپیت و گوشال (1998)، بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شهرداری شهرستان دامغان به تعداد 100 نفر تشکیل داده اند که از بین آنها 91 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری، جهت توزیع پرسش نامه برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار LISREL  صورت گرفته می باشد. قلمرو موضوعی این پژوهش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشد که در زمینه آن به مطالعه سازه هایی زیرا مدیریت استعداد، عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی پرداخته می گردد. قلمرو زمانی مطالعه  سال 1393 بوده که در این دوره  جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش صورت گرفته می باشد . قلمرو مکانی پژوهش شهرداری شهرستان دامغان می باشد.

1-10) مراحل فرایند پژوهش

طریقه انجام پژوهش در نمودار زیر نمایش داده شده و همانگونه که ملاحظه می گردد در هر مرحله، به گونه مختصر فعالیت های آن مرحله در نمودار اظهار گردیده می باشد.

[1]  Niehoff & Moorman

[2]  Nahapiet & Ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد