دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش

رقابت شدید و تحولات سریع تکنولوژی در بخش­های مختلف شرکتها را مجبور به هدف گذاری برای افزایش سهم بازار خود بوسیلۀ مشریانی که از سهم بازار آنها حفاظت کنند کرده می باشد، راه حفظ سهم بازار نیز ایجاد وفاداری مشتری می باشد. شرکتهایی که از دارایی مشتری وفادار برخوردار هستند با ایجاد قصد خرید مجدد در مشتریان خود برای یک مدت طولانی ازین موجودی خود محافظت می کنند.  (Erics, Candan Burcu, & Yildirim., 2012)  صفرزاده به نقل از راندل[1] اظهار می­کند که مفهوم وفاداری، اولین بار در دهه 1940 ایجاد گردید. در آن وقت، وفاداری یک مفهوم تک بعدی بود. بعد از آن در سالهای 1944 و 1945 ، دو مفهوم مجزا درمورد وفاداری شکل گرفت: “ترجیح برند[2]” که بعدها به عنوان” وفاداری نظری[3]” مطرح گردید و  “سهم بازار[4]” که بعدها تحت عنوان  “وفاداری رفتاری” ارائه گردید. 30  سال بعد از آن، مفهوم وفاداری وارد ادبیات آکادمیک گردید و محققان دریافتند که وفاداری می­تواند ترکیبی از وفاداری نظری و رفتاری باشد. (صفرزاده، خیری و آقا سید آقا،1390)

چالش اصلی در زمینه وفاداری به برند، تعریف مفهوم وفاداری به برند و اندازه­گیری آن می باشد.  (Atilgan, 2005) دانشمندان و محققانان زیادی از ، جمله آکر[5] (1996)، هِم و ایورسون[6] (2003)، کلر[7] (2007)، رابینسون[8] (2005)، شولز [9](2005)،  ویلموت و کورنیش[10] (2003)  همگی بر این باورند که وفاداری به برند معمولاً بدین گونه تعریف می­گردد: تمایل مصرف کننده برای خرید مکرر یک برند خاص، به­رغم اینکه ممکن می باشد از نظر منطقی گزینه­های جایگزین دیگری نیز وجود داشته باشد. (Bohrer, 2007)، مالک و نعیم[11] به نقل از آکر(1991)  وفاداری به برند را ” تعلق یک مشتری به یک برند خاص” تعریف می­کنند.(دهدشتی شاهرخ، صالحی قدیانی و هرندی،1391) مرحله وفاداری ، مرحله­ای می باشد که مشتریان در آن روابط عمیق و معناداری با برند ایجاد می­کنند. اندازه­گیری وفاداری با رضایت مشتریان و ابقای آنها صورت می­گیرد.  (Roll, 2006)برندها می­توانند یک نقطه قابل شناسایی را هنگام خرید برای مصرف کننده فراهم کنند و سپس وفاداری مصرف کنندگان را ایجاد کنند  (Heding, Knudtzen, & Bjerre., 2009) وفاداری به برند به معنی تکرار خرید می باشد که دلیل این رفتار، فرآیندهای روانی می باشد. به بیانی دیگر، تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری می باشد.(دهدشتی شاهرخ، جعفرزاده کناری و بخشی زاده،1391)

[1] Rundle

[2] Brand Preference

[3] Attitudinal Loyalty

[4] Market share

[5] Aaker

[6] Hem & Iverson

[7] Keller

[8] Rubinson

[9] Schultz

[10] Wilmott & Cornish

[11] Malik & Naeem

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد