متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

مدل رتبه‌بندی کامل «آندرسون ـ پیترسون1[1]»

در سال 1993 «اندرسون و پیترسون» مدل رتبه‌بندی کامل را ارائه نمودند که روشی برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری کاراست. ایده اصلی در این مدل مقایسه واحد تحت ارزیابی، با ترکیب خطی از همه واحدهای دیگر در نمونه و با حذف واحد مربوطه می باشد. مدلهای پایه‌ای برای ارزیابی واحد تصمیم‌گیری از خود واحد برای ایجاد واحد نشانه بهره می‌گیرند. از این رو زیرا واحدهای ناکارا در شکل گیری مرز کارایی تأثیر گذار نیستند، حذف آنها اثری بر مرز کارایی نخواهد داشت لذا کارایی تکنیکی آنها حتی در مدل «آندرسون ـ پترسون» تغییری نخواهد پیدا نمود. اما واحدهای کارا که مرز کارایی را شکل می‌دهند، حذفشان سبب تغییر شکل مرزکارایی خواهد گردید. عدد کارایی اختصاص یافته به واحدهای کارا در این مدل برابر یک یا بیشتر از آن می باشد. در مدلهای نهاده‌گرا، مقدار حاصل از تفاضل عدد کارایی حاصل از مدل «آندرسون ـ پیترسون» باعدد یک، اندازه افزایش در نهاده را نشان می دهد که با افزایش آن ‌واحد تصمیم‌گیری همچنان کارا باقی می‌ماند. از اینرو در این مدل هر واحد تصمیم‌گیری که عدد کارایی بیشتری کسب کند، در میان واحدهای کارا از عملکرد بالاتری برخوردار می باشد.

مدل رتبه‌بندی کامل «آندرسون ـ پیترسون» با بهره گیری از مدل CCR  که با حذف واحد تصمیم‌گیری تحت مطالعه از ارزیابی همراه می باشد به شکل زیر می باشد:

1 . Per Andersen & Niels Christuan Petersen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد