پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

– تعمیرات اصلاحی :

تعمیرات اصلاحی را تعمیرات مبتنی بر خرابی  یا تعمیرات از کارافتادگی  نیز می‌نامند. دراین نوع از تعمیرات ،قبل از وقوع خرابی هیچ گونه تعمیراتی صورت نمی‌پذیرد تعمیرات اصلاحی در واقع همان استراتژی قدیمی‌تعمیراتی می باشد که هنوز در بعضی صنایع اعمال می گردد. اگر چه این نوع از تعمیرات اغلب خسارات جدی به تجهیزات و پرسنل وارد می کند، اما از آن در صنایعی که سود حاشیه ای  آنها زیاد می باشد بهره گیری می گردد .پس شرکت‌ها‌یی که بازار آنها کوچک و سود حاشیه ای آنها کم می باشد وادار می شوند تا از رو شها ی موثر تری بهره گیری کنند.

2-2-1-2-تعمیرات مبتنی بر زمان :

در این روش نگهداری و تعمیرات، بر طبق مشخصه‌ها‌ی پایایی تجهیزات، به مقصود کاهش اثرات    خرابی‌های اتفاقی،  ماشین آلات در زمانهای مشخصی از سرویس خارج  می شوند و تحت تعمیر یا بازرسی قرار می‌گیرند . این زمانها با کمک آمارهای بدست  آمده در خصوص خرابی‌ها‌ی ماشین، تخمین زده می شوند. نت مبتنی بر زمان (زمان بندی شده ) شامل بازرسی‌ها‌ی دوره ای، سرویس، تمیزکاری دستگاه و جانشین کردن قطعات به مقصود جلوگیری از معایب و خرابی‌ها‌ی ناگهانی می‌باشد.

2-2-1-3-تعمیرات مبتنی بر شرایط

اغلب اتفاق می‌افتد که با نظاره یک وضعیت و یا رفتار بخصوصی از یک وسیله در حال کار، متوجه می‌شویم که حادثه و اتفاقی در حال شکل گیری می باشد و ممکن می باشد باعث شکست و از کارافتادگی وسیله گردد. در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، با نظارت مداوم یا دوره ای بر شرایط ماشین آلات، در مورد وضعیت دستگاه قضاوت می گردد. با بهره گیری از این قضاوت، قبل از ایجاد حادثه، منبع اشکال شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه به مقصود رفع دلیل شکست، انجام می‌پذیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه