دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

انتظامی

 (ص نسبی) منسوب به انتظام. قوای انتظامی، قوه هایی که حفظ نظم و آرامش مملکت بعهده آنهاست، مانند ارتش وشهربانی و ژاندارمری(فرهنگ معین). در فرهنگ علامه دهخدا مامور انتظامی، مأموری که عهده دار حفظ نظم و آرامش می باشد. (دهخدا،1377،ص3454)

1-8-3-1- تعریف عملیاتی انتظامی؛ مأمورین ناجایی که در امرمبارزه با قاچاق کالا درپلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند را شامل می گردد.

 

1-8-4) مدیریت انتظامی

1-8-4-1- تعریف نظری مدیریت انتظامی؛ مدیریت انتظامی شاخه ای از مدیریت می باشد که به مطالعه و تبیین مدیریت در واحدها و قوای برقرارکننده نظم وانتظام در جامعه پرداخته و نحوه مدیریت در امور انتظامی(اموری که منجر به استقرار نظم وانتظام و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی جامعه می گردد) را مشخص می نماید.

مدیریت انتظامی؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل امور انتظامی  برای دستیابی به برقراری نظم و امنیت و تامین آرامش و آسایش فردی و اجتماعی در جامعه و افزایش بهره وری براساس  نظام ارزشی مورد قبول انجام می شود. (رفیعی،1380،ص238-240)

1-8-4-2- تعریف عملیاتی مدیریت انتظامی ؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند که با بهره گیری از 32 سوال پرسشنامه ( 1تا 32)مورد سنجش قرار می گیرد.

1-8-5) قاچاق

در فرهنگ معین به معنای، تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام گردد، خرید و فروش کالای در انحصار دولت و یا معامله ممنوعه (اسم) 1-کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام گردد 2- متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع می باشد.

قاچاق کردن (مصدر) متاعی را پنهانی وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکی آن. (معین،1373، ص2607). در فرهنگ لغت دهخدا به معنی، برده، ربوده، پنهانی اقدام کردن و گریزان، آن چیز که  ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع می باشد. متاع قاچاق، متاع ممنوع الورود یا ممنوع المعامله. (دهخدا؛1377،ص17264)

1-8-5-1- معنای اصطلاحی ونظری قاچاق؛  معنای این کلمه در حالت اسم مصدر عبارت می باشد از بجای آوردن کاری بر خلاف قانون. معنای این کلمه در حالت اسم آلت عبارت می باشد از متاع یا کالای که ورود آن به کشور یا معامله آن ممنوع باشد. به ترتیب، در لغت و افکار عمومی مردم ، قاچاق به اقدام خلاف مقررات حاکم بر جامعه اطلاق می گردد و به این شکل نشان دهنده تنوع مصادیق و گستردگی دامنه آن می باشد.(سیف ،1387ص10)

قاچاق؛ در اصطلاح گمرکی به عنوان تقلب گمرکی و نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نامیده شده می باشد. (سایت گمرک).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد