دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

عنصر شناختی: بعد شناختی، بینش مشترکی از اهداف و ارزشها را برای اعضای شبکه فراهم نموده و مقدمه فعالیت بهینه آنان در سیستم اجتماعی را فراهم می نماید. الوانی و همکاران عقیده دارند، در سطح سازمانی، ایجاد بینش مشترک در میان اعضاء و نزدیک کردن دیدگاههای آنان به همدیگر روشهایی برای توسعه بعد شناختی محسوب میشود. عنصر شناختی سرمایه اجتماعی تصریح به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک درمیان گروهها می باشد. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک.

الف – زبان و کدهای مشترک: به علت های مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر میگذارد. اول اینکه، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد. دوم اینکه، زبان بر ادراکاتمان تأثیر  میگذارد. همچنین، کدها یک چارچوب مرجع برای تفسیر از محیط فراهم می کنند. سوم اینکه، زبان مشترک قابلیت ترکیب اطلاعات را افزایش می دهد.

ب – حکایات و روایتهای مشترک: ظهور حکایت های مشترک در اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش که اغلب به صورت پنهان هستند، تسهیل می ‌کند. کولمن[1] (1990) نشان می دهد که، چگونه حکایات تبادل تجربه پنهان را در بین متخصصان تسهیل     می کند.

3) عنصر ارتباط ای: عنصر ارتباط ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی می باشد که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان مستقر می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

الف – اعتماد: اعتماد مجموعه عقایدی در مورد طرف دیگر اعتماد (اعتماد شونده) می باشد که باعث می گردد اعتماد کننده فرض کند، اقدامات اعتماد شونده عواقب مثبتی برای خود اعتماد کننده خواهد داشت. دایتس و هارتوگ[2] (2005)، عقیده دارند، اعتماد می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد:

اعتماد به عنوان یک اعتقاد، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک اقدام(اقدام). میسزتال[3] (1996)، اظهار می دارد اعتماد تأمین کننده ارتباطات و گفتمان می باشد. بنتیس[4] (2001)، همچنین مطرح می کند که، اعتماد می تواند ایجاد سرمایه فکری را تسهیل کند.

ب – هنجارها: هنجارهای همکاری میتوانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری به وجود آورند. اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان ویژگیهای کلیدی شرکت های دانش محور یادآور     می گردد. هنجارهای تعاملی که اهمیت آنها در ایجاد سرمایه فکری نشان داده شده اند عبارتند از: تمایل به ارزشگذاری و پاسخ به تنوع، روحیه انتقادی و تحمل شکست.

ج – الزامات و انتظارات: الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی درآینده می باشد. ناهاپیت و گوشال در زمینه ایجاد سرمایه فکری اظهار می دارند که الزامات و انتظارات احتمالاً بر دسترسی و انگیزش افراد و گروهها برای تبادل و ترکیب دانش تأثیر می گذارند.

د – هویت: هویت فرآیندی می باشد که در آن افراد احساس میکنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند. لویسکی و بیونک[5] (1996)، عقیده دارند، هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن می باشد فرصتهای تبادل اطلاعات را افزایش دهد، بلکه همچنین ممکن می باشد فراوانی واقعی همکاری را بین اعضاء افزایش دهد. پیش روی جایی که گروهها دارای هویتهای متمایز و مغایر هم هستند، ممکن می باشد موانع     عمده ای را در برابر تسهیم اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش به وجود آورند (ضیایی و همکاران، 1390: 186-183).

[1] Coleman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Dietz & Hartog

[3] Miztal

[4] Bontis

[5] Lewicki & Bunk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد