دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

) ارکان استعداد

الف) مهارت ها[1]: مهارت، توانایی انجام کار به نحو احسن می باشد که حاصل یادگیری یا تمرین می باشد. مهارت ممکن می باشد ذاتی باشد، به عنوان مثال توانایی بجای آوردن و حل کردن مسائل سخت ریاضی. اما با این تفاصیل یادگیری قوانین و قواعد نیاز به تمرین دارد.

ب) قابلیت[2]: قابلیت توانایی ذاتی برای بهره گیری از مهارت های مخصوص و یا انجام امور در جایگاه های ویژه می باشد. دو نفر با اندازه هوش یکسان ممکن می باشد در سطح اجرای یک مهارت متفاوت باشند. زیرا یکی از آنها از قابلیتی برای انجام آن مهارت برخوردار می باشد. در حقیقت قابلیت توانایی بهره گیری از مهارت ها برای به حداکثر رساندن اثربخشی می باشد. مهارت ها می توانند آموخته شوند، اما قابلیت از درون آن برمی خیزد.

هنگامی که اندازه مهارت و قابلیت در یک جایگاه فرصت طلبانه قرار می گیرند، نتایج بالاتر از حد متوسط انتظار می رود. استعداد ممکن می باشد نهفته باشد یعنی زمانی که شخص مهارت ها و قابلیت هایی دارد اما فرصت برای بروز استعدادش را ندارد و یا ممکن می باشد سه عنصر تشکیل دهنده استعداد یعنی فرصت، قابلیت و مهارت در یک جایگاه وجود داشته باشند.

فرصت[3]: استعداد برای بروز و ظهور خود نیاز به یک فرصت دارد. استعداد تنها منحصر به یک جنس و یا یک نژاد نیست اما متاسفانه در گذشته تنها به گروههای اجتماعی و نژادی خاص و یا تنها یک جنس(مذکر) فرصت داده می گردید.

فرصت ها به دو طریق ایجاد می شوند. اول: به گونه انفرادی به دنبال فرصتی برای نشان دادن استعدادهایشان می گردند و دوم: اشخاصی هستند که تأثیر و کارشان بایستی به گونه ای باشد که فرصت هایی را برای استعداد فراهم آورند. این افراد عبارتند از والدین، معلمین، و بعدها در زندگی اجتماعی، همکاران، سرپرستان و مافوق ها ( کارت رایت، 1387).

2-1-7) مدیریت استعداد

از مدیریت استعداد، اغلب به عنوان مدیریت منابع انسانی دانسته می گردد که شامل فرایند استخدام، مدیریت، ارزیابی، توسعه و حفظ مهمترین منابع یک سازمان، یعنی افراد آن سازمان می باشد. با اینکه مدیریت استعداد واژه جدیدی نمی باشد، اما در گذشته سازمانها آمادگی کافی برای پذیرش آن را نداشتند. در بیشتر شرکتها وظایفی مانند استخدام، برنامه ریزی های متوالی، یادگیری و توسعه، مدیریت عملکرد، برنامه ریزی نیروی کار، وظایف پاداش دهی و آموزش در واحدهای جداگانه صورت می گرفت (خاطری و همکاران[4]، 2010: 39).

[1] skills

[2] Aptiude

[3] Opportunity

[4] Khatri et al.,

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد