دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

مدیریت استعداد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از مدیریت استعداد، اغلب به عنوان مدیریت منابع انسانی دانسته می گردد که شامل فرایند استخدام، مدیریت، ارزیابی، توسعه و حفظ مهمترین منابع یک سازمان، یعنی افراد آن سازمان می باشد. با اینکه مدیریت استعداد واژه جدیدی نمی باشد، اما در گذشته سازمانها آمادگی کافی برای پذیرش آن را نداشتند. در بیشتر شرکتها وظایفی مانند استخدام، برنامه ریزی های متوالی، یادگیری و توسعه، مدیریت عملکرد، برنامه ریزی نیروی کار، وظایف پاداش دهی و آموزش در واحدهای جداگانه صورت می گرفت (خاطری و همکاران[1]، 2010: 39).

مدیریت استعداد به عنوان یک فرایند مدیریتی بشر محور تعریف می گردد که به سازمان ها اجازه می دهد بر معضلات غلبه کرده و بطور سیستماتیک شکاف بین استعداد موجود و استعداد مورد نیاز را از بین ببرند. مدیریت استعداد برای کارکنان فرصتی برای آموزش و خودشناسی فراهم می آورد، که حس تعلق آنها را افزایش می دهد و به بقای آنها در سازمان کمک می کند (آلتینوز و همکاران[2]، 2013: 844).

مدیریت استعداد به صورت نتیجه حصول اطمینان از اینکه فرد مناسب در شغل مناسب قرار دارد، تعریف می گردد. در اولین مرحله مدیریت استعداد روش جدید بکارگیری دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی در سازمان هاست. با در نظر داشتن تعاریف فوق می توان گفت استعداد شامل مدیریت منابع انسانی، و به مراتب بیشتر از آنی می باشد که در سازمان بکار گرفته می گردد. در چنین شرایطی مدیریت استعداد می تواند به صورت پیامد اطمینان از اینکه فرد مناسب در شغل مناسبی مشغول بکار می باشد؛ فرایند اطمینان از اینکه رهبر بطور مستمر مشوق پیشرفت افراد می باشد؛ و تصمیم برای مدیریت عرضه، تقاضا و جریان استعداد از طریق مهندسی سرمایه انسانی؛ تعریف گردد (آکساکال و همکاران[3]، 2013: 69).

مدیریت استعداد برای توصیف مفهوم و یکپارچه سازی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با اهداف جذب و نگهداشت افراد مناسب برای پستهای کلیدی در زمان مناسب می باشد. تامین و نگهداشت استعداد به علت های زیر مهمتر از هر چیزی می باشد: 1) اقتصاد دانشی 2) رقابت بسیار شدید 3) جابجایی و نقل و انتقال کارکنان.

سازمانها به وسیله افراد حرکت می کنند، و این استعداد افراد می باشد که تعیین کننده موفقیت سازمانهاست. پس مدیریت استعدادها هسته اصلی مدیریت می باشد (حاجی کریمی و حسینی،1389: 55).

[1] Khatri et al.,

[2]  Altinoz et al.,

[3] Aksakal et al.,  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد