پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

گام تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات (تصمیم گیری) :برای پیشنهاد سیاست‌ها‌ی مؤثر نگهداری وتعمیرات تشخیص عیوب و پیش بینی عیوب دو جنبه مهم در یک برنامه CBM هستند .تشخیص عیوب شامل عیب یابی و جداسازی و شناسایی عیوب به هنگام وقوع آن می باشد . عیب یابی، وظیفه ای برای تشخیص این می باشد که در سیستم پایش شده، مشکلی هست یا نه . جداسازی عیب وظیفه ای برای شناسایی مؤلفه ای می باشد که دارای عیب می‌باشد. و در نهایت شناسایی عیوب نیز وظیفه ای برای تعیین طبیعت عیب بعد از پیدایش آن می باشد . پیش بینی عیوب شامل پیش بینی کردن معضلات سیستم قبل از وقوع آن می باشد. یعنی وظیفه ای برای تعیین محتمل الوقوع بودن عیب وبرآوردی برای زمان رخ دادن عیب و اندازه احتمال رخ دادن آن می باشد . تشخیص عیب تحلیلی می باشد که بعد از واقعه انجام می‌گیرد و پیش بینی عیب قبل از آن صورت می‌گیرد. پیش بینی عیب برای رسیدن به خرابی صفر بسیار مؤثر تر از تشخیص عیب می باشد. تشخیص عیب وقتی مورد نیاز می باشد که پیش بینی عیب به شکست منجر می گردد و سیستم دچار شکست می گردد . یک برنامه CBM را می‌توان برای تشخیص یا پیش بینی عیب یا هر دو به کار برد .صرف نظر از اینکه هدف از اجرای یک برنامه CBM  چیست هر سه گام CBM  که در با لا به آن تصریح گردید در برنامه CBM  اجرا می شوند.

ایده اصلی پیش بینی عیوب به همراه سیاست‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات، بهینه کردن سیاست‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات مطابق با معیارهایی زیرا ریسک، هزینه، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن می باشد.

6-1-2-2مرور مدل‌ها‌ی پیشنهادی

در پایش وضعیت، ماشین‌ها‌، در دو دسته اصلی قرار می‌گیرند : سیستم‌ها‌ی کاملا قابل نظاره و سیستم‌ها‌ی که قابل نظاره به صورت جزیی هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه