دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان

) دیدگاه واه و همکاران و گوشال:

واه و همکاران[1] (2007) و گوشال[2](1998)، سه وجه سرمایه اجتماعی، وجه ساختاری، ارتباط ای و فاعلیت ر ا مطرح ساخته اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) وجه ساختاری: این وجه بر عوامل جوّی سازمان که می توانند به تعامل های درون و میان شبکه کمک کنند، یا عوامل موجد پیوند میان افراد، تصریح دارد. مهمترین صُور این وجه که در مدل واه و همکاران (2007) و یون و آلین[3] (2005)،  نیز به چشم می خورد، عبارتند از: اهمیت دادن به سازمان و دریافت مشوق و پاداش. به زعم ون کروف اهمیت دادن به سازمان، یک هنجار اجتماعی در روابط و نهادهای انسانی می باشد که اعتماد، همدردی فعال، دسترسی به کمک، مدارا و ارفاق در قضاوت و داوری و درجه مشترک بودن این عناصر در جامعه را در بر می گیرد. در زمینه اهمیت دادن به دیگری، ون کروف[4] (2003) می گوید که فرد اهمیت دهنده (نظیر همکار یا مدیر ارشد در سازمان) ممکن می باشد دانش ارزشمند و حمایتی را به خاطر انجام وظیفه یا یکپارچه کردن فرد با سازمان و شبکه و غیره فراهم کند. این نوع از طرفداری، سازمان را موجودیتی با بیشترین اندازه اهمیت دهی، و نگران کارکنان توصیف می کند. برعکس، در جو سازمانی که اهمیت دهی اندکی در آن هست، میل اندکی به کمک رسانی وجود داشته و اهمیت دادن، یک ارزش مشترک در فرهنگ سازمان نیست. در اینجا بایستی گفت، اگر فردی برای شبکه های اجتماعی سازمان ارزش قائل شده و خود را غمخوار و دلسوز آنها بداند، به احتمال زیاد به تسهیم دانش خود گرایش پیدا می کند.

2) وجه فاعلیت: این وجه بر ارزشهای مشترک ذهنی میان افراد تمرکز دارد که نوع دوستی و تسخیر احساس ها از عناصر آن هستند. نو ع دوستی یا محرکهای جامعه پسند، بطور عموم برای توصیف کمک به دیگران و رفع نیازهای آنان به کار گرفته می شوند. این رفتارها به صورت ارادی و داوطلبانه و بدون هیچ توقع پاداش بیرونی به انجام می رسد. نوع دوستی عبارت می باشد از کمک به همکاران در بجای آوردن وظایفشان. مرگل و همکاران  دریافتند تسهیم دانش تحت الشعاع بستر اجتماعی بوده و میتواند علاوه بر علت های سازمانی، به علل فردی نظیر نوع دوستی نیز بروز یابد. علت های جامعه پسند یک فرد ممکن می باشد اهمیت خاصی را برای تبیین علت اینکه بعضی از افراد، منابع موجود در تعامل های سرمایه اجتماعی را دنبال می کنند، داشته باشد. علت های جامعه پسند به صورت اجتماعی بودن و میل افراد برای ارتباط با دیگران به دلیل سازگاری فردی یا دوست داشتن، تعریف شده و فرد ممکن می باشد آزادانه برای کمک به دیگری در راستای این سازگاری فردی، دانش خود را رها سازد.

3) وجه ارتباط ای: وجه ارتباط ای سرمایه اجتماعی بر محتوای پیوندهای افراد تمرکز دارد که ابراز شایستگی و بلندنظری از عناصر این وجه سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. بعضی  گفته اند توان انجام وظایف کاری که به آن مهارت یا شایستگی گفته می گردد، بر اساس اعتماد میان همکارانی که فرد با آنها در سازمان در مراوده می باشد، شکل می گیرد. پیش فرض ادعای گفته شده این می باشد که توانایی، اعتماد به شخص خاصی در انجام موفق یک وظیفه خاص را تحمیل می کند (سرلک و اسلامی، 1390: 7-5).

2-2-5) سنجش سرمایه اجتماعی

روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی هست. اما اندازه گیری واقعی آن به علت های مختلف امکان پذیر نیست. اول اینکه، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی می باشد که چند واحد تحلیل را شامل می گردد، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی معضلات زیادی هست و سومین دلیل آنکه، روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی هست که در بلند مدت از آن بهره گیری می گردد

[1] Wah et al.,

[2] Ghoshal

[3] Yun & Allyn

[4] Von Krogh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی: مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

اهداف فرعی:

  1. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان.
  2. مشخص کردن تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.
  3. مشخص کردن تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان  با فرمت ورد