در پایان با اندکی اغماض، می‌توان گفت، جنایت جرمی است که موضوع آن انسان در مفهوم عام (انسان زنده، جنین، میت) و تحقق آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع است. بنابر این با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی، که بیان می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» رابطه جنایت با جرم، رابطه عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر جنایتی جرم محسوب می‌شود ولی هر جرمی جنایت نیست( پیشین، 18).

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید