دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

مقدمه

ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی می باشد که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به مؤلفۀ اصلی موفقیت سازمانی درآمده­اند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته­اند. مشتریان وفادار بیشتر خرید کرده و معمولا ابزار مناسبی برای تبلیغات محسوب می­شوند. در نتیجه سازمان­های امروزی درصدد شناسایی و مدیریت روش­ها و الگوهای مؤثر ایجاد وفاداری می­باشند. از طرفی به لحاظ این واقعیت که مشتریان دائماً در حال افزایش­اند، سازمان­ها ملزم هستند تا با تأمین انتظارات مشتریان، فراتر از نیازهای اولیه آنها رفته و کانون توجه خود را ایجاد  وفاداری از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت، دو جانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمیاند. (Dick & Basu, 1994)

در فصل پیش رو به مطالعه متغیرهای پژوهش می­پردازیم به این شکل که بحث را با ارائه مفهومی از برند شروع کرده و در مورد مزایای آن و سایر مطالب مرتبط با برند صحبت خواهیم نمود. در ادامه به صورت متمرکز به مطالعه وفاداری پرداخته، انواع وفاداری و رویکردهای مطرح شده به صورت کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت. قصد خرید مجدد و فرایند خرید عنوان دیگری می باشد که به آن می­پردازیم. سپس به سراغ متغیرهای مستقل مدل رفته و در کنار کیفیت درک شده، ارزش درک شده و ارزش ویژه برند را به همراه مدل­ها و رویکردهای اظهار شده در خصوص آنان مورد مطالعه قرار می­دهیم. اعتماد، رضایت و تعهد مستمر و عاطفی به برند متغیرهای میانجی می­باشند که به تعریف و شناخت ابعاد مختلف آنها می­پردازیم و در انتها نگاهی به سایر تحقیقات مشابه صورت گرفته خواهیم انداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد